لیست سایت های دانشگاه

جستجو در لیست
گردشگري سلامتhttp://ipd.zaums.ac.ir
کمیته تحقیقات دانشجوییhttp://student.zaums.ac.ir
کلینیک عدالتhttp://edalat.clinic.zaums.ac.ir
کلینیک سلامتhttp://salamat.clinic.zaums.ac.ir
کتابخانه مرکزیhttp://centlib.zaums.ac.ir
کتابخانه دیجیتالhttp://diglib.zaums.ac.ir
پژوهشکده سلولی مولکولی در بیماریهای عفونیhttp://rti.zaums.ac.ir
پورتال کاربرانhttp://my.zaums.ac.ir
پایگاه بسیج کارکنانhttp://shahed.zaums.ac.ir
پارک فناوری سلامتhttp://park.zaums.ac.ir
واحد فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندیhttp://ehda.zaums.ac.ir
هسته گزینشhttp://sellection.zaums.ac.ir
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریhttp://nahad.zaums.ac.ir
نشریه چشم انداز تحول در آموزشhttp://pcedu.zaums.ac.ir
میز خدمتhttps://mardom.zaums.ac.ir
موسسه آموزش عالی سلامت خاشhttp://ihekhash.zaums.ac.ir
معاونت غذا و داروhttp://fdo.zaums.ac.ir
معاونت درمانhttp://darman.zaums.ac.ir
معاونت دانشجوییhttp://dsc.zaums.ac.ir
معاونت توسعه مدیریت،منابع و برنامه ریزیhttp://daf.zaums.ac.ir
معاونت تحقیقات و فنآوریhttp://research.zaums.ac.ir
معاونت بهداشتیhttp://dh.zaums.ac.ir
معاونت امور اجتماعیhttp://ejt.zaums.ac.ir
معاونت آموزشیhttp://edu.zaums.ac.ir
مشاركت هاي اجتماعيhttp://social.zaums.ac.ir
مرکز پژوهش های علمی دانشجویانhttp://msrc.zaums.ac.ir
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی(EDC)http://edc.zaums.ac.ir
مرکز قرآن و عترت شهید فیروزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدانhttp://quranfiroozi.zaums.ac.ir
مرکز فوریتهای پزشکیhttp://ems.zaums.ac.ir
مرکز رشد فناوری سلامتhttp://roshd.zaums.ac.ir
مرکز جامع توانبخشی شهید رزمجو مقدمhttp://razmjoo.zaums.ac.ir
مرکز تحقیقات ژنتیک در بیماریهای غیرواگیرhttp://grc.zaums.ac.ir
مرکز تحقیقات پرستاری جامعهhttp://cnrc.zaums.ac.ir
مرکز تحقیقات پرستاریhttp://nmsrc.zaums.ac.ir
مرکز تحقیقات فارماکولوژیhttp://prc.zaums.ac.ir
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولیhttp://cmrc.zaums.ac.ir
مرکز تحقیقات سلامت کودکان و نوجوانانhttp://cahrc.zaums.ac.ir
مرکز تحقیقات سلامت بارداریhttp://phrc.zaums.ac.ir
مرکز تحقیقات حیوانات آزمایشگاهیhttp://alrc.zaums.ac.ir
مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیریhttp://idrc.zaums.ac.ir
مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و دندانhttp://oddrc.zaums.ac.ir
مرکز تحقیقات ایمونولوژی بالینیhttp://circ.zaums.ac.ir
مرکز تحقیقات ارتقاء سلامتhttp://hprc.zaums.ac.ir
مرکز بهداشت سراوانhttp://shc.zaums.ac.ir
مرکز بهداشت زاهدانhttp://zhc.zaums.ac.ir
مدیریت نظارت ، اعتبار بخشی و صدور پروانهhttp://nezarat.zaums.ac.ir
مدیریت منابع انسانیhttp://hrm.zaums.ac.ir
مدیریت حراستhttp://herasat.zaums.ac.ir
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداریhttp://tashkilat.zaums.ac.ir
مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایاتhttp://bazresi.zaums.ac.ir
مدیریت امور پشتیبانی و رفاهیhttp://Logistics.zaums.ac.ir
مدیریت امور مالیhttp://mali.zaums.ac.ir
مدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت و امور آزمایشگاههای دانشگاهhttp://labs.zaums.ac.ir
مديريت آمار و فناوري اطلاعاتhttp://it.zaums.ac.ir
مالکیت فکریhttp://malekiat.zaums.ac.ir
شبکه درمان سراوانhttp://saravan.zaums.ac.ir
شبکه بهداشت و درمان میرجاوهhttp://mirjaveh.zaums.ac.ir
شبکه بهداشت و درمان خاشhttp://khash.zaums.ac.ir
شبکه بهداشت شهرستان سیب و سورانhttp://sooranhealth.zaums.ac.ir
سلامت در بلایا و فوریت هاhttp://HDE.zaums.ac.ir
دفتر ارتباط با صنعت(industrial relationship office)http://iro.zaums.ac.ir
دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان http://salam.zaums.ac.ir
دبیرخانه سلامت و امنیت غذاییhttp://fhealth.zaums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدانhttps://zaums.ac.ir
دانشکده پیراپزشکیhttp://pms.zaums.ac.ir
دانشکده پزشکیhttp://med.zaums.ac.ir
دانشکده پرستاری ماماییhttp://zfnm.zaums.ac.ir
دانشکده علوم توانبخشیhttp://frs.zaums.ac.ir
دانشکده دندانپزشکیhttp://dent.zaums.ac.ir
دانشکده بهداشتhttp://beh.zaums.ac.ir
بیمارستان چشم پزشکی الزهراhttp://eye.zaums.ac.ir
بیمارستان هاhttp://hos.zaums.ac.ir
بیمارستان علی بن ابیطالبhttp://alihos.zaums.ac.ir
بیمارستان رازی سراوانhttp://razi.zaums.ac.ir
بیمارستان دارالشفاء میرجاوهhttp://darolshafa.zaums.ac.ir
بیمارستان خاتمhttp://khatam.zaums.ac.ir
بیمارستان تخصصی کودکان حضرت علی اصغر زاهدانhttp://aliasghar.zaums.ac.ir
بیمارستان بوعلیhttp://boali.zaums.ac.ir
بیمارستان بهارانhttp://baharan.zaums.ac.ir
بیمارستان ایرانمهر سراوانhttp://iranmehr.zaums.ac.ir
بیمارستان امام خمینی (ره) خاشhttp://khashhospital.zaums.ac.ir
بخش داخلی بیمارستان علی بن ابی طالبhttp://intmed.zaums.ac.ir
اداره کتب و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی زاهدانhttp://pub.zaums.ac.ir
اداره علم سنجيhttp://sci.zaums.ac.ir
اداره سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامتhttp://saman.zaums.ac.ir
آزمایشگاه جامع تحقیقاتhttp://crl.zaums.ac.ir
vice chancellor of researches and technologyhttp://en.research.zaums.ac.ir
technology units growth centerhttp://en.roshd.zaums.ac.ir
health tourismhttp://en.ipd.zaums.ac.ir
Zahedan University of Medical Scienceshttp://en.zaums.ac.ir
Vice Chancellor for Treatment Affairshttp://en.darman.zaums.ac.ir
Vice Chancellor for Healthhttp://en.dh.zaums.ac.ir
Student Vice Chancellor http://en.dsc.zaums.ac.ir
Shahid Razmjoo Moghaddam Comprehensive Rehabilitation Centerhttp://enrazmjoo.zaums.ac.ir
Pregnancy Health Research Centerhttp://en.phrc.zaums.ac.ir
Pharmacology Research Centerhttp://en.prc.zaums.ac.ir
Oral and Dental Diseases Research Centerhttp://en.oddrc.zaums.ac.ir
Molecular Cell Research Institute in Infectious Diseaseshttp://en.rti.zaums.ac.ir
Laboratory Animals Research Centerhttp://en.alrc.zaums.ac.ir
Khatam Hospitalhttp://en.khatam.zaums.ac.ir
Infectious Disease and Tropical Medicine Research Centerhttp://en.idrc.zaums.ac.ir
Health Promotion Research Centerhttp://en.hprc.zaums.ac.ir
Genetics of Non-Communicable Disease Research Center http://en.grc.zaums.ac.ir
Faculty of Rehabilitation Scienceshttp://enfrs.zaums.ac.ir
Faculty of Public Healthhttp://en.beh.zaums.ac.ir
Faculty of Paramedicine Scienceshttp://enpms.zaums.ac.ir
Faculty of Nursing and Midwiferyhttp://en.zfnm.zaums.ac.ir
Faculty of Medical Scienceshttp://en.med.zaums.ac.ir
Faculty of Dentistryhttp://en.dent.zaums.ac.ir
Comprehensive research laboratory http://en.crl.zaums.ac.ir
Community Nursing Research Centerhttp://en.cnrc.zaums.ac.ir
Clinical Immonology Research Centerhttp://en.circ.zaums.ac.ir
Children and Adolescent Health Research Centerhttp://en.cahrc.zaums.ac.ir
Cellular and Molecular Research Centerhttp://en.cmrc.zaums.ac.ir
BuAli Hospital http://en.boali.zaums.ac.ir
Baharan Hospitalhttp://en.baharan.zaums.ac.ir
Alzahra Eye Hospitalhttp://en.eye.zaums.ac.ir
Aliasghar Hospitalhttp://en.aliasghar.zaums.ac.ir
Ali ebne Abitaleb Hospitalhttp://enalihos.zaums.ac.ir