نظرسنجی

فرم نظرسنجی ارباب رجوع
نام : *
نام خانوادگی : *
جنسیت: مرد زن
تحصیلات:
واحدی که به آن مراجعه نمودید؟
برای دریافت چه خدمتی مراجعه نمودید؟
دفعات مراجعه برای دریافت خدمت در سال اخیر:
نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز : بسیار خوب خوب متوسط ضعیف
رعایت ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوتهای شخصی : بسیار خوب خوب متوسط ضعیف
نحوه رفتار و پاسخگویی مسئول مربوطه : بسیار خوب خوب متوسط ضعیف
امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت : بسیار خوب خوب متوسط ضعیف
رسیدگی به شکایات ،نظرات و پیشنهادها : بسیار خوب خوبمتوسط ضعیف
راهنمایی و پاسخگویی کارکنان : بسیار خوب خوب متوسط ضعیف
دقت کارمند در انجام کار : بسیار خوب خوب متوسط ضعیف
تعداد دفعات مراجعه به سازمان : بسیار خوب خوب متوسط ضعیف
تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت : بسیار خوب خوب متوسط ضعیف
میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف : بسیار خوب خوب متوسط ضعیف
نظم ، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات : بسیار خوب خوب متوسط ضعیف
دریافت یکباره مدارک و اطلاعات : بسیار خوب خوب متوسط ضعیف
ارائه چند باره اطلاعات یا اطلاعات تکراری: بسیار خوب خوب متوسط ضعیف
احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیر قانونی : بسیار خوب خوب متوسط ضعیف
احساس رضایت از خدمت دریافت شده : بسیار خوب خوب متوسط ضعیف
شماره تماس :
ایمیل :
انتقادات و پیشنهادات :