لیست خدمات الکترونیک

ردیف شناسه عنوان حوزه متولی نوع مخاطبین زیرخدمت
16052587000 ارائه خدمات پژوهشی در حوزه علوم پزشکی معاونت تحقیقات خدمات آموزش و پژوهش
16052586000 ارائه خدمات کتابخانه ای به دانشجویان علوم پزشکی کتابخانه مرکزی خدمات آموزش و پژوهش
18062584000 ارائه خدمات رفاهی،فرهنگی و ورزشی دانشجویان علوم پزشکی معاونت دانشجویی خدمات درون سازمانی
18041625000 اعطای تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت دانشجویی خدمات اطلاع رسانی
18041023000 ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور معاونت آموزشی سایر گروه ها
16021012000 نظارت و اعتبار بخشی موسسات سلامت معاونت درمان خدمات درون سازمانی
61021013000 صدور و تمدید پروانه موسسات سلامت معاونت درمان خدمات درون سازمانی
16031014000 توزیع الکترونیکی پزشکان و صدور گواهی مربوطه معاونت درمان خدمات درون سازمانی
18081015000 ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت معاونت درمان خدمات سلامت و درمان
16041016000 فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت معاونت بهداشت خدمات اطلاع رسانی
16041017000 صدور کارت بهداشت معاونت بهداشت خدمات اطلاع رسانی
نظارت بهداشت بر اماکن معاونت بهداشت خدمات درون سازمانی
10031019000 ثبت گواهی ولادت و مرگ معاونت درمان خدمات اطلاع رسانی
16021020000 خدمات پزشک خانواده معاونت درمان خدمات سلامت و درمان
16041021000 تشکیل پرونده الکترونیک سلامت معاونت درمان خدمات سلامت و درمان
16061022000 سرویس های کدگذاری سلامت معاونت درمان خدمات سلامت و درمان
18051024000 آموزش مستمر جامعه پزشکی معاونت آموزشی خدمات درون سازمانی
ثبت نام الکترونیکی آزمون های علوم پزشکی معاونت آموزشی خدمات اطلاع رسانی
خدمات آموزشی دانشجویان دانش آموختگان علوم پزشکی معاونت آموزشی خدمات اطلاع رسانی
جذب و ارتقاء اعضاء هیات علمی معاونت آموزشی خدمات درون سازمانی
تسهیلات رفاهی اعضاء هیئت علمی معاونت دانشجویی خدمات اطلاع رسانی
نتیجه ای یافت نشد