کمپین من فشار خون خود را می دانم...گامی در مسیر مشارکت مردم در طرح بسیج ملی کنترل فشار خون

کمپین من فشار خون خود را می دانم، به منظور ترغیب شهروندان جهت مشارکت در بسیج ملی کنترل فشار خون در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان آغاز گردید.

1398/03/23 - 22464


ابوالفضل امتحانی

   روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان