قابل توجه دانشجویان و کارکنان (کارگاه مواد محرک، شیشه و عوارض آن )

(کارگاه مواد محرک، شیشه و عوارض آن )

1398/02/29 - 22124


 

 

کارگاه مواد محرک، شیشه و عوارض آن

ویژه دانشجویان و کارکنان با اعطای گواهی آموزشی

 سخنران: استاد دکتر منصور شکیبا

زمان: دوشنبه 98/2/30    ساعت   13

مکان: سالن همایش  های  پردیس دانشگاه