فراخوان بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

آغاز ثبت نام :1396/07/22 مهلت ارسال آثار:1396/08/22 تمدید: 1396/08/30 آدرس "razi.hbi.ir" یا "razi.research.ac.ir" ویا "razifestival.ir"

1396/08/22 - 16818


به نقل از دبیر جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، دکتر اصغر عبادی فر، فرایند ثبت نام از محققین حوزه علوم پزشکی از تاریخ 96/7/22 آغاز و تا پایان وقت اداری روز 96/8/22 ادامه خواهد یافت. (تمدید: 1396/08/30)
داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت جشنواره به آدرس "razi.hbi.ir" یا "razi.research.ac.ir" ویا "razifestival.ir" نسبت به تکمیل ثبت نام و ارسال مدارک اقدام نمایند.