ریاست دانشگاه

دکتر حبیب غزنوی

ریاست دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی زاهدان

دکتر حبیب غزنوی

مشخصات علمی و آموزشی.CV


 

 


 

آدرس :زاهدان - میدان دکتر حسابی - بلوار جنت - پردیس دانشگاه علوم پزشکی

تلفن : - 33372001-33372002   054

فاکس :

پست الکترونیک :chancellor@zaums.ac.ir