خدمات دانشگاه در دفاتر پیشخوان به مردم

واگذاری خدمات کارت بهداشت

واگذاری بخشی از خدمات صدور و تمدید کارت بهداشتی به دفاتر پیشخوان سطح شهر صورت گرفته است.