احراز هویت الکترونیکی

 

جدول تعداد خدمات نیازمند مدارک هویتی 

وضعیت فعلی خدمت

نام خدمت

ردیف

کپی مدارک هویتی حذف و از طریق استعلام برخط از ثبت و احوال صورت می گیرد

پذیرش بیمار در بیمارستان

1

کپی مدارک هویتی حذف و از طریق استعلام برخط از ثبت و احوال صورت می گیرد

ترخیص بیمار در بیمارستان

2

کپی مدارک هویتی حذف و از طریق استعلام برخط از ثبت و احوال صورت می گیرد

ارائه خدمات  مراقبت های بهداشتی در پایگاه های بهداشتی

3