مناقصات و مزایده ها

 • فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای خرید خدمات نظافتی و حفاظتی بیمارستان های رازی سراوان و امام خمینی (ره) خاش و معاونت غذا و دارو (شهریور ماه 1400)
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان در نظر دارد مناقصات عمومی یک مرحله ای خرید خدمات نظافتی و حفاظتی بیمارستان های رازی سراوان و امام خمینی (ره) خاش و معاونت غذا و دارو را به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 • فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای خرید خدمات منشی گری و بیماربری و حفاظتی و تنظیفاتی بیمارستان های امام علی (ع)، خاتم الانبیاء (ص) و الزهرا (س) زاهدان و دارالشفاء میرجاوه (مهر ماه 1400)
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان در نظر دارد مناقصات عمومی یک مرحله ای خرید خدمات منشی گری و بیماربری و حفاظتی و تنظیفاتی بیمارستان های امام علی (ع)، خاتم الانبیاء (ص) و الزهرا (س) زاهدان و دارالشفاء میرجاوه را به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 • فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای زمین چمن مصنوعی ورزشی 22 بهمن زاهدان و احداث خانه بهداشت بیداستر تفتان (مهر ماه 1400)
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان در نظر دارد مناقصات عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای زمین چمن مصنوعی ورزشی 22 بهمن زاهدان و احداث خانه بهداشت بیداستر تفتان را به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 • فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای احداث 2 واحد مسکن متخصصین شهرستان میرجاوه و پروژه مصالح و اجرای شبکه توزیع گاز بیمارستان بوعلی زاهدان (مرداد ماه 1400)
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان در نظر دارد مناقصات عمومی یک مرحله ای احداث 2 واحد مسکن متخصصین شهرستان میرجاوه و پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع گاز بیمارستان بوعلی زاهدان را به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 • فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی ساختمان شماره 2 بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان (شبکه، اتاق سرور و لوازم کامپیوتر) (27-05/1400 مرداد ماه 1400)
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان درنظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی ساختمان شماره 2 بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان (شبکه، اتاق سرور و لوازم کامپیوتر)، را به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 • فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، حمل و نصب هندریل فضاهای داخلی بیمارستان 320 تختخوابی حضرت علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان (16-03/1400 خرداد ماه 1400)
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان درنظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، حمل و نصب هندریل فضاهای داخلی بیمارستان 320 تختخوابی حضرت علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان را به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 • فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای توسعه بخش اورژانس بیمارستان بوعلی و تصفیه فاضلاب بیمارستان های خاتم الانبیاء (ص) زاهدان و دارالشفاء میرجاوه و احداث خانه های بهداشت محمدآباد و کالی آباد زاهدان (خرداد ماه 1400)
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان در نظر دارد مناقصات عمومی یک مرحله ای توسعه بخش اورژانس بیمارستان بوعلی و تصفیه فاضلاب بیمارستان های خاتم الانبیاء (ص) زاهدان و دارالشفاء میرجاوه و احداث خانه های بهداشت محمدآباد و کالی آباد زاهدان را به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 • لغو مناقصات خرید، نصب و راه اندازی رختشویخانه و اتوکلاو بیمارستان 320 تختخوابی حضرت علی ابن ابیطالب(ع) زاهدان
  در ساعت 11 صبح روز چهارشنبه هجدهم فروردین ماه سال یکهزار و چهارصد موضوع مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی اتوکلاو پلاسما و رختشویخانه بیمارستان 320 تختخوابی حضرت علی ابن ابیطالب(ع) زاهدان با شماره فراخوان های 2099004526000180 و 2099004526000170 ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) لغو گردید.
 • فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای تهیه، حمل و نصب و راه اندازی آسانسور و داکت اسپیلت و اسپیلت های دیواری کتابخانه مرکزی دانشگاه (اردیبهشت ماه 1400)
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان درنظر دارد مناقصات عمومی یک مرحله ای تهیه، خرید، حمل، نصب و راه اندازی آسانسور و داکت اسپیلت و اسپیلت های دیواری کتابخانه مرکزی دانشگاه را به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 • فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، حمل و نصب تجهیزات هتلینگ بیمارستان 320 تختخوابی حضرت علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان (7-02/1400 اردیبهشت ماه 1400)
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان درنظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، حمل و نصب تجهیزات هتلینگ بیمارستان 320 تختخوابی حضرت علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان را به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  2 3 صفحه بعدی >>


  خدمات الکترونیک

  اخبار جدید

  تعطیلی بخش ICU کرونا بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان
  ارائه خدمات شنوایی شناسی در مرکز خدمات توانبخشی شهید رزمجو مقدم زاهدان
  نیازمند مشارکت بیشتر مردم در انجام واکسیناسیون هستیم
  تزریق بیش از 218 هزار دُز واکسن کرونا به افراد واجد شرایط در زاهدان
  فهرست آزمایشگاه های مجاز به انجام آزمایش‌های تشخیص مولکولی کووید-۱۹ مسافران پروازهای برون مرزی
  اعتیاد مادران باردار یکی از عوامل موثر بر مرگ مادر باردار
  صعود جمعی از اعضای باشگاه کوهنوردی همنوردان سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به قله لاله زار کرمان
  آغاز واکسیناسیون گروه سنی بالای 18 سال در استان سیستان و بلوچستان
  آموزش خود مراقبتی مهمترین عامل پیشگیری از دیابت
  مرحله دوم اعطای تسهیلات قرض الحسنه به بیماران خاص ، صعب العلاج و زوج های نابارور
  واگذاری توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل از معاونت غذا و دارو به داروخانه های منتخب واجد شرایط
  کاهش سن واکسیناسیون کرونا در سیستان و بلوچستان
  پویش مجاهدین واکسیناسیون به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز رسید
  پیام تبریک دکتر فریبرز راشدی، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به مناسبت چهل وششمین سالروز تاسیس اورژانس پیش بیمارستانی
  تزریق بیش از ۳۷ هزار دوز واکسن کرونا در خاش
  افتتاح اولین کلینیک فوق تخصصی جراحی پستان در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
  ارائه ی خدمات تشخیصی چشم پزشکی در مرزی ترین کلینیک بینایی سنجی استان
  خدمات روانشناختی و مشاوره در پیشگیری از اختلالات روان نقش مهمی دارد
  بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) زاهدان بدون بیمار کرونایی
  یک خبر خوب دیگر در روزهای کرونایی

  محتوای مرتبط