توزیع پزشکان و صدور گواهی مربوطه

نام و کد خدمت : توزیع پزشکان و صدور گواهی مربوطه

  • مراحل انجام خدمت : ارئه مدارک - اسکن مدارک و بررسی - تهیه پیش نویس در سامانه

آدرس محل خدمت : معاونت درمان - واحد توزیع نیروهای تخصصی

مدارک و فرم های مورد نیاز : کپی از تمام صفحات شناسنامه - کپی از کارت ملی - کپی از کارت نظام وظیفه - ارائه پایان طرح پزشکی عمومی - کپی از سند تعهد محضری

  • لیست دفاتر پیشخوان ارائه دهنده در صورت وجود :
  • آدرس سامانه در صورت وجود: avab.behdasht.gov.ir

 

خدمات الکترونیکی

  • نام و کد خدمت : توزیع پزشکان و صدور گواهی مربوطه
  • آدرس صفحه اینترنتی فرم الکترونیکی : avab.behdasht.gov.ir
  • ارائه کد رهگیری؟ ندارد
  • امکان پیگیری خدمت با کد رهگیری وجود دارد؟ ندارد
  • امکان پیگیری کد رهگیری از جایگاه اینترنتی بدون نیاز به حضور در دستگاه؟ندارد
  • ارائه خدمت بدون نیاز به حضور در دستگاه؟ ندارد