بازدید از داروخانه ها و شرکت های دارویی تحت پوشش

مشخصات خدمت

  • نام و کد خدمت 16021012102 بازدیدهای دوره ای و موردی از مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی (بازدید از داروخانه ها و شرکت های دارویی تحت پوشش)
  • مراحل انجام خدمت مراجعه حضوری، بازدید و پایش عملکرد توسط کارشناسان دارویی معاونت غذا و دارو