نظارت بر عملکرد بخش خدمات دارویی بیمارستان های تابعه دانشگاه

مشخصات خدمت

• نام و کد خدمت 16021012101 نظارت بر حسن اجرای برنامه تحول نظام سلامت (نظارت بر عملکرد بخش خدمات دارویی بیمارستان های تابعه دانشگاه)
• مراحل انجام خدمت مراجعه حضوری، بازدید و پایش عملکرد بخش خدمات دارویی بیمارستان ها توسط کارشناسان دارویی معاونت غذا و دارو
• آدرس محل خدمت معاونت غذا و دارو دانشگاه