سامانه کشوری 190

مشخصات خدمت

• نام و کد خدمت 16061012103 رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی (سامانه کشوری 190)
• مراحل انجام خدمت بصورت تماس تلفنی با مرکز
• آدرس محل خدمت تلفن 190

امتیازدهی

تعداد رای : 23
خیلی بد : 6
بد : 2
متوسط : 3
خوب : 5
عالی : 7