سامانه کشوری 190

مشخصات خدمت

• نام و کد خدمت 16061012103 رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی (سامانه کشوری 190)
• مراحل انجام خدمت بصورت تماس تلفنی با مرکز
• آدرس محل خدمت تلفن 190

امتیازدهی

تعداد رای : 20
خیلی بد : 5
بد : 2
متوسط : 3
خوب : 4
عالی : 6