صدور و تمدید پروانه داروخانه ها

صدور و تمدید پروانه موسسات سلامت (داروخانه ها)

 

مشخصات خدمت

 • نام و کد خدمت 16021013000 صدور و تمدید پروانه موسسات سلامت (داروخانه ها)
 • مراحل انجام خدمت بصورت تحت وب و الکترونیک (به موسس هر داروخانه نام کاربری و کلمه عبور اختصاصی داده می شود.)
 • آدرس محل خدمت pharmacy.fda.gov.ir
 • مدارک و فرم های مورد نیاز اطلاعات و مدارک مدرخواستی در سامانه مربوطه آمده است
 • لیست دفاتر پیشخوان ارائه دهنده در صورت وجود -
 • آدرس سامانه در صورت وجود pharmacy.fda.gov.ir

 

خدمات الکترونیکی

 • نام و کد خدمت 16021013000 صدور و تمدید پروانه موسسات سلامت (داروخانه ها)
 • آدرس صفحه اینترنتی فرم الکترونیکی pharmacy.fda.gov.ir
 • ارائه کد رهگیری؟ خیر
 • امکان پیگیری خدمت با کد رهگیری وجود دارد؟ خیر
 • امکان پیگیری کد رهگیری از جایگاه اینترنتی بدون نیاز به حضور در دستگاه؟ خیر
 • ارائه خدمت بدون نیاز به حضور در دستگاه؟ بصورت تحت وب و الکترونیک (به موسس هر داروخانه نام کاربری و کلمه عبور اختصاصی داده می شود.)