جستجو گر شماره تلفن

شماره تلفن سایر واحدهای دانشگاه را از منوی روبه رو انتخاب نمایید.
نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي محل خدمت
دکتر حبیب غزنوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 054-33372001 054-33372002 fax:054-33372003 حوزه ریاست
دکتر حسین شهریاری مدیردفتر ریاست دانشگاه 054-33372001 fax: 054-33372003 حوزه ریاست دانشگاه
دکتر محمد هادی عباسی مدیر روابط عمومی و روابط بین الملل 054-33372011 مدیریت روابط عمومی و روابط بین الملل
عباسعلی سرگزی مدیریت بازرسی و رسیدگی به شکایات 054-33372007 fax:054-33372006 بازرسی و رسیدگی به شکایات
ناصر سرگلزائی مدیریت حراست 054-33295772 مدیریت حراست
دکتر رضا كيخا معاونت غذا و دارو 054-33372056 معاونت غذا و دارو
دکتر علی خواجه معاونت درمان 054-33372047 معاونت درمان
دکتر نور محمد بخشانی معاونت تحقیقات و فناوری 054-33372116 معاونت تحقیقات و فناوری
دکتر قاسم میری علی آباد معاونت آموزشی 054-33372130 fax:054-33295759 معاونت آموزشی
دکتر علی نویدیان معاونت توسعه مدیریت و منابع 054-33372032 054-33295761 معاونت توسعه مدیریت و منابع
دکتر علیرضا انصاری مقدم معاونت فرهنگی و امور دانشجویی 054-33372088 معاونت فرهنگی و امور دانشجویی
مسعود عباس زاده میز خدمت 054-33372150 میز خدمت
مرکز تلفن ستاد مرکزی دانشگاه 054-33372151-55 مرکز تلفن