پایگاه های اطلاعاتی

جستجو در پایگاه های اطلاعاتی مختلف

به اطلاع کلیه ی کاربران محترم میرساند جهت استفاده از پایگاه های اطلاعاتی مندرج در جدول زیر، چنانچه از اینترنت داخل دانشگاه استفاده میکنید با کلیک بر روی آیکون هر کدام از پایگاه ها، مستقیما به سایت مورد نظر دسترسی خواهید داشت، و چنانچه از خارج از دانشگاه قصد دسترسی به پایگاه های مذکور را دارید با مراجعه به مدیریت فناوری اطلاعات، یوزرنیم و پسورد مخصوص به خود را دریافت نموده و با توجه به راهنمای ساخت کانکشن وی پی ان که در لینک زیر درج شده است، اقدام به استفاده از این سایت ها نمایید.

راهنمای ساخت کانکشن وی پی ان

 

عدم دسترسی عدم دسترسی دسترسی برقرار است

دسترسی برقرار است

عدم دسترسی دسترسی برقرار است دسترسی برقرار است دسترسی برقرار است

دسترسی برقرار است

دسترسی برقرار است دسترسی برقرار است دسترسی برقرار است
دسترسی برقرار است عدم دسترسی دسترسی برقرار است دسترسی برقرار است
 
  دسترسی برقرار است

 

 

  

دسترسی برقرار است

 

دسترسی برقرار است

 

دسترسی برقرار است

 

 

دسترسی برقرار است

دسترسی برقرار است

 

دسترسی برقرار است

عدم دسترسی

دسترسی برقرار است عدم دسترسی عدم دسترسی


عدم دسترسی

دسترسی برقرار است

دسترسی برقرار است

عدم دسترسی

 


   

 


دسترسی برقرار است

دسترسی برقرار است

عدم دسترسی

دسترسی برقرار است

دسترسی برقرار است دسترسی برقرار است عدم دسترسی دسترسی برقرار است
      دسترسی برقرار است

.
دسترسی برقرار است عدم دسترسی دسترسی برقرار است عدم دسترسی
عدم دسترسی دسترسی برقرار است دسترسی برقرار است دسترسی برقرار است
دسترسی برقرار است عدم دسترسی دسترسی برقرار است عدم دسترسی
دسترسی برقرار است دسترسی برقرار است دسترسی برقرار است دسترسی برقرار است
دسترسی برقرار است دسترسی برقرار است دسترسی برقرار است عدم دسترسی
دسترسی برقرار است دسترسی برقرار است دسترسی برقرار است دسترسی برقرار است
دسترسی برقرار است عدم دسترسی عدم دسترسی عدم دسترسی
  دسترسی برقرار است دسترسی برقرار است دسترسی برقرار است