پژوهش


کارشناس پژوهش:

نام و نام خانوادگی: مهدیه دنیاداری

مدرک تحصیلی: دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

تلفن واحد: 2438473-0541

 

شرح وظایف:

1.  تحویل و بررسی پروپوزال و گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی

2.  ارسال و پیگیری داوری طرحها

3.  گزارش کتبی نتایج داوری و شورا ها به مجریان طرحهای تحقیقاتی

4.  هماهنگی و دعوت اعضای شورای پژوهش جهت شرکت در جلسات شورا

5.  بازدید از مراحل انجام کار طرحهای مصوب

6.  تحویل گزارش نهایی صحافی شده و ارسال به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

7.  ارائه گزارش عملکرد سالیانه به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

8.  پیگیری آیین نامه، بخش نامه ها و اطلاعیه ها  و اطلاع رسانی به اعضای شورای پژوهش و هیئت علمی دانشکده

9.  پیگیری نامه های اداری واحد پژوهش

10.  هماهنگی جهت برگزاری کلاسها، کارگاهها و همایش ها