معرفی


مسئول : آقای حسین ا... دادی

سمت : مدیر امور عمومی

مدرک : لیسانس کشاورزی

تلفن : 33295801

داخلی : 1334