دانشکده بهداشت


در هر یک از لینکهای ذیل کلیه دروس مربوط به 4 گروه دانشکده بهداشت به تفکیک  موجود می باشد که  قابل دانلود است.

لازم به ذکر است مالکیت معنوی طرح درس ها و برنامه های درسی مندرج متعلق به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان می باشد و استفاده از محتویات این صفحه بدون ذکر منبع و نام دانشگاه مجاز نمی باشد.

گروه بهداشت حرفه ای

گروه بهداشت عمومی

گروه بهداشت محیط

گروه آمار و اپیدمیولوژی