حوزه مديريت


 سرپرست دانشکده دندانپزشکی

جناب آقای دکتر عباس محمدی

تخصص : رادیولوژی دهان ،فک و صورت

دندانپزشکی عمومی از : دانشگاه مشهد در سال 1382  

تخصصی از : دانشگاه مشهد در سال 1388

رتبه علمی : استادیار

 

پست الکترونیکی

mohammadiabbas79@yahoo.com 

معاونت پشتیبانی     

جناب آقای دکتر حسن جهانتیغ

تخصص: دندانپزشک عمومی

فارغ التحصیل : از دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

پست الکترونیکی

 

 

معاونت پژوهشی 

سرکار خانم دکتر ناهید رمضانی

تخصص : دندانپزشکی کودکان

دندانپزشکی عمومی از : دانشگاه مشهد در سال 1381  

تخصصی از : دانشگاه مشهد در سال 1384

رتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی

ramazani77@gmail.com