اخبار جدید

1396/05/02

برنامه ریزی برای راه اندازی مرکز مدیریت شکاف کام و لب شکری و ناهنجاری های مادرزادی در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان

به همت و همکاری جمعی از متخصصان جراحی اطفال و دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به زودی مرکز مدیریت شکاف کام و لب شکری و ناهنجاری های مادرزادی در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان راه اندازی خواهد شد.خانه