لیست وب سایت های دانشگاه


عنوان سایت آدرس سایت شماره تلفن پست الکترونیک
عنوان سایت آدرس سایت شماره تلفن پست الکترونیک
دانشگاه علوم پزشکی زاهدانHttp://zaums.ac.ir
معاونت غذا و داروHttp://fdo.zaums.ac.ir
مديريت آمار و فناوري اطلاعاتHttp://it.zaums.ac.ir
معاونت پشتيبانيHttp://daf.zaums.ac.ir
صمدزادهHttp://samadzadeh.zaums.ac.ir
دكتر نزار علي مولاييHttp://molaee.zaums.ac.ir
دانشکده پیراپزشکیHttp://pms.zaums.ac.ir
پایگاه خبری - اطلاع رسانی وبدا زاهدانHttp://webda.zaums.ac.ir
معاونت تحقیقات و فنآوریHttp://research.zaums.ac.ir
معاونت بهداشتیHttp://dh.zaums.ac.ir
معاونت دانشجوییHttp://dsc.zaums.ac.ir
معاونت آموزشیHttp://edu.zaums.ac.ir
بیمارستان چشم پزشکی الزهراHttp://eye.zaums.ac.ir
دانشکده پرستاری ماماییHttp://zfnm.zaums.ac.ir
مرکز بهداشت سراوانHttp://shc.zaums.ac.ir
دکتر سلیمی خراشادHttp://salimi.zaums.ac.ir
دانشکده پزشکیHttp://med.zaums.ac.ir
دانشکده دندانپزشکیHttp://dent.zaums.ac.ir
دفتر حقوقیHttp://lawoffice.zaums.ac.ir
بیمارستان خاتمHttp://khatam.zaums.ac.ir
بیمارستان بهارانHttp://baharan.zaums.ac.ir
دانشکده بهداشتHttp://beh.zaums.ac.ir
مرکز پژوهش های علمی دانشجویانHttp://msrc.zaums.ac.ir
شبکه بهداشت و درمان خاشHttp://khash.zaums.ac.ir
بیمارستان علی بن ابیطالبHttp://alihos.zaums.ac.ir
مرکز بهداشت زاهدانHttp://zhc.zaums.ac.ir
مرکز فوریتهای پزشکیHttp://ems.zaums.ac.ir
دبیرخانه الکترونیک همایشها و سمینارهای دانشگاهHttp://seminars.zaums.ac.ir
سامانه پیامکی دانشگاهHttp://sms.zaums.ac.ir
شبکه درمان سراوانHttp://saravan.zaums.ac.ir
مرکز تحقیقات پرستاریHttp://nmsrc.zaums.ac.ir
معاونت درمانHttp://darman.zaums.ac.ir
مدیریت هماهنگی و نظارت بر شبکه آزمایشگاه هاHttp://labs.zaums.ac.ir
مرکز قرآن و عترت شهید فیروزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدانHttp://quranfiroozi.zaums.ac.ir
بیمارستان چابهارHttp://chh.zaums.ac.ir
مدیریت بازرسیHttp://bazresi.zaums.ac.ir
مرکز رشد واحدهای فناورHttp://roshd.zaums.ac.ir
شبکه بهداشت چابهارHttp://chabahar.zaums.ac.ir
بیمارستان بوعلیHttp://boali.zaums.ac.ir
شبکه بهداشت کنارکHttp://konarak.zaums.ac.ir
دانشکده توانبخشیHttp://frs.zaums.ac.ir
هم اندیشیHttp://hamandishi.zaums.ac.ir
کتابخانهHttp://lib.zaums.ac.ir
سامانه آموزش پرستاریHttp://edunm.zaums.ac.ir
Faculty of Medical SciencesHttp://en.med.zaums.ac.ir
مجتمع آموزش عالی سلامت چابهارHttp://chc.zaums.ac.ir
مدیریت امور مالیHttp://mali.zaums.ac.ir
سامانه ثبت نام نیروهای طرحHttp://tarh.zaums.ac.ir
سامانه فراخوان نیروی انسانیHttp://farakhan.zaums.ac.ir
موسسه آموزش عالی سلامت خاشHttp://ihekhash.zaums.ac.ir
مدیریت پشتیبانیHttp://Logistics.zaums.ac.ir
بیمارستان علی اصغرHttp://aliasghar.zaums.ac.ir
سامانه نوبت دهیHttp://nobat.zaums.ac.ir
Zahedan University of Medical SciencesHttp://en.zaums.ac.ir
LogbookHttp://logbook.zaums.ac.ir
بیمارستان رازی سراوانHttp://razi.zaums.ac.ir
بیمارستان امام خمینی (ره) خاشHttp://khashhospital.zaums.ac.ir
جستجوگر شماره تلفنHttp://118.zaums.ac.ir
هسته گزینشHttp://selection.zaums.ac.ir
Chabahr HospitalHttp://en.chh.zaums.ac.ir
فرم های الکترونیکHttp://forms.zaums.ac.ir
فصلنامه پژوهشی کمیته تحقبقات دانشجوییHttp://qsrc.zaums.ac.ir
Faculty of Nursing and MidwiferyHttp://en.zfnm.zaums.ac.ir
حراستHttp://herasat.zaums.ac.ir
Faculty of Rehabilitation SciencesHttp://en.frs.zaums.ac.ir
Faculty of HealthHttp://en.beh.zaums.ac.ir
Alzahra Eye HospitalHttp://en.eye.zaums.ac.irroot