لیست خدمات الکترونیک

ردیف شناسه عنوان حوزه متولی نوع مخاطبین زیرخدمت
16042572000 ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن معاونت درمان,معاونت بهداشت خدمات آموزش و پژوهش
16041018000 نظارت بر بهداشت اماکن تهیه ،توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهداشتی معاونت درمان,معاونت بهداشت خدمات آموزش و پژوهش
16061016000 پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت معاونت درمان,معاونت بهداشت خدمات آموزش و پژوهش
16041015000 ارتقاء آگاهی و فرهنگسازی در حوزه سلامت معاونت درمان,معاونت بهداشت خدمات آموزش و پژوهش
16061014000 ارائه خدمات مرتبط با طرح مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان معاونت درمان,معاونت بهداشت خدمات آموزش و پژوهش
16062571000 صدور مجوز فعالیت دفاتر سلامت معاونت درمان,معاونت بهداشت خدمات آموزش و پژوهش
16061013000 ارائه پروانه فعالیت موسسات معاونت درمان,معاونت بهداشت خدمات آموزش و پژوهش
16061012000 اعتباربخشی موسسات سلامت معاونت درمان,معاونت بهداشت خدمات آموزش و پژوهش
18042579000 ارائه مجوز تاسیس و ارزیابی انجمن های علمی دانشگاه های علوم پزشکی معاونت پژوهشی خدمات آموزش و پژوهش
16052587000 ارائه خدمات پژوهشی در حوزه علوم پزشکی معاونت پژوهشی خدمات آموزش و پژوهش
16052586000 ارائه خدمات کتابخانه ای به دانشجویان علوم پزشکی کتابخانه مرکزی خدمات آموزش و پژوهش
18042585000 ارائه خدمات آموزشی دانشجویان علوم پزشکی معاونت آموزشی خدمات آموزش و پژوهش
18062584000 ارائه خدمات رفاهی ، فرهنگی و ورزشی دانشجویان علوم پزشکی معاونت دانشجویی خدمات آموزش و پژوهش
18042582000 ارائه مدارک تحصیلی دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی معاونت آموزشی خدمات آموزش و پژوهش
نتیجه ای یافت نشد