لیست خدمات الکترونیک

ردیف شناسه عنوان حوزه متولی نوع مخاطبین زیرخدمت
18082576000 تصویب برنامه های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی معاونت آموزشی خدمات آموزش و پژوهش
نتیجه ای یافت نشد