لیست خدمات الکترونیک

ردیف شناسه عنوان حوزه متولی نوع مخاطبین زیرخدمت
16031014000 توزیع الکترونیکی پزشکان و صدور گواهی مربوط معاونت درمان خدمات سلامت و درمان
61021013000 صدور،تمدید پروانه موسسات سلامت معاونت درمان خدمات سلامت و درمان
16021012000 نظارت و اعتبار بخشی موسسات سلامت معاونت درمان,معاونت بهداشت خدمات سلامت و درمان
18082576000 تصویب برنامه های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی معاونت آموزشی خدمات آموزش و پژوهش
نتیجه ای یافت نشد