سال 94

عنوان

Assessment of psycho-social needs of the family members of the patients hospitalized in ICU and CCU 

http://zfnm.zaums.ac.ir/uploads/assessment_of_psycho-social_.pdf

Investigating the Causes of Medication Errors and Strategies to Prevention of Them from Nurses and Nursing Student Viewpoint

http://zfnm.zaums.ac.ir/uploads/investigating_the_causes_of_.pdf

The Relationship between Quality of Work Life and Job Satisfaction
of Faculty Members in Zahedan University of Medical Sciences

http://zfnm.zaums.ac.ir/uploads/the_relationship_.pdf

The types and causes of medication errors in nursing students

http://zfnm.zaums.ac.ir/uploads/the_types_and_.pdf

بررسـي تأثيـر ترتيـب تزريـق واکسـن سـه گانه و هپاتيـت B بـر پاسخ درد شيـرخـواران

http://zfnm.zaums.ac.ir/uploads/بررسي_تأثير_ترتيب_.pdf

علل اشتباهات دارویی و راهکارهای مقابله با آن در پرستاران و دانشجویان پرستاری

http://zfnm.zaums.ac.ir/uploads/علل_اشتباهات_دارویی_و_.pdf

واکنش هاي روانشناختی اعضاي خانواده نسبت به بستري بیمار در بخش هاي ویژه و عمومی ومقایسه آن با افراد عادي

http://zfnm.zaums.ac.ir/uploads/واکنش_هاي_روانشناختی_.pdf

بروز رسانی :95/8/12

 


محتوای مرتبط