اعضاء شورا


تاریخ بروز رسانی: 95/7/10

اعضاءشورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی در سال 95

رديف

نام و نام خانوادگي

1

دکتر علی نویدیان

2

دکتر زهرا مودی

3

دکتر فریبا یعقوبی نیا

4

دکتر شهلا شفیعی

5

دکترعزیزا...  اربابی سرجو

6

دکترعلیرضا  سالار

7

دکتر نسرین رضایی

8

فتیحه کرمان ساروی

9

فرنوش خجسته

10

زهرا پیشکار مفرد

11

فرشته نجفی

12

مژگان جهان تیغ

13

دکتر فرشته قلجایی

14

فاطمه کیانی

15

لیلا صفابخش

16

سیمین شریفی

17

طاهره بریری

18

ابراهیم ابراهیمی طبس

19

فاطمه بهمنش پور

20

رقیه کیخا

21

علی اکبر کیخا

22

علیرضا شاهسونی

23

نسرین محمودی

24

حسن ربابی

25

حسن عسکری

26

مریم نوایی

27

آمنه صفرزاده

28

زهرا پورنامدار

29

عالیه جلال الدینی

30

مرضیه رخش خورشید

31

زهرا پهلوانی شیخی

32

نازنین یوسفیان