شرح وظایف

 

شرح وظایف اعضای شورای پژوهشی دانشکده پرستاری ومامایی

تدوین برنامه راهبردی و سیاست های پژوهشی دانشکده
تهیه ،تدوین و بازنگری آئین نامه های مختلف پژوهشی
تصویب طرح های پژوهشی اعضای هیئت علمی و پایان نامه های تحقیقاتی دانشجویان دوره تکمیلی
نظارت بر روند صحیح اجرای طرح های پژوهشی دانشکده
تصویب نهایی اولویت های پژوهشی پیشنهادی گروههای اموزشی
ارزیابی درونی فعالیت های پژوهشی دانشکده
پایش و ارزیابی عملکرد فعالیت های پژوهشی اعضاءهیئت علمی
برنامه ریزی و فراهم سازی زمینه برگزاری کارگاههای پژوهشی و همایش های علمی
بررسی واظهار نظر درباره مسائل ارجاع شده از سوی شورای پژوهشی دانشگاه
مشارکت فعال در شورای پژوهشی دانشکده
پیشنهاد و چگونگی استفاده اعضاءهیئت علمی از نتایج تحقیقات ( مراقبت وآموزش میتنی برشواهد)
ارائه پیشنهادات در زمینه های مختلف پژوهشی به شورای پژوهشی دانشکده
بررسی و اظهارنظر درباره مسائلی که به شورا ارجاع داده می شود
ایجاد انگیزه به منظور ترغیب و تشویق اعضای هیئت علمی جهت تالیف و ترجمه ی کتب و مقالات تحقیقاتی و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای تسریع در چاپ انها
تصمیم گیری در خصوص خرید وتهیه منابع اطلاعاتی

 


محتوای مرتبط