شرح وظایف

 

شرح وظايف :


·       مديريت ،پشتيباني،نگهداري وارتقاء سخت افزارهاي موجود

·       مديريت ،پشتيباني،نگهداري وارتقاء نرم افزارهاي موجود

·       مديريت ،پشتيباني،نگهداري وارتقاء شبكه lan موجود

·       مديريت ،پشتيباني وارتقاء اتوماسيون اداري

·       مديريت ،پشتيباني وارتقاء ايميل داخلي

·       نياز سنجي آموزشي وبرگزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز همكاران

·       پشتيباني از برنامه های تحت وب

·       پشتيباني از سامانه های آموزشی و اداری

·       پشتيباني از اينترنت واحدها

·       پايش فعاليتهاي مرتبط با ITدر دانشکده

·       تهيه ، تدوين و برنامه ريزي طرح هاي حوزه فناوري اطلاعات دانشکده و نظارت بر اجراي آنها .

·       تامين امنيت داده ها واطلاعات وحفاظت از اطلاعات .

·       بررسي وتاييد تقاضاهاي رسيده از نقطه نظر فني وامكانات موجود براي ارائه خدمات مربوط

·       پشتيباني از ارتباط دانشکده با ستاد دانشگاه

·       پشتيباني ومديريت فني پرتال

·       بروز رسانی اطلاعات سایت دانشکده 

·      گزارش هفتگی و ماهانه فعالیت های واحد فناوری اطلاعات و مشکلات اجرایی

 

 


محتوای مرتبط