:مدارک  لازم جهت عضویت

یک قطعه عکس

 به همراه داشتن کارت دانشجویی

تائیدیه از آموزش دانشکده

 

 

طراحی و پیاده سازی شده در واحد مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان