1396/11/03
برگزاری آزمون OSPE دانشجویان پرستاری، مامایی و اتاق عمل
برگزاری آزمون OSPE دانشجویان پرستاری، مامایی و اتاق عمل
.
1396/10/16
بازدید کمیته اعتبار بخشی دانشگاه از دانشکده پرستاری و مامایی
بازدید کمیته اعتبار بخشی دانشگاه از دانشکده پرستاری و مامایی
1396/10/09
برگزاری جلسه با عوامل اجرایی امتحانات نیمسال اول 97-96
برگزاری جلسه با عوامل اجرایی امتحانات نیمسال اول 97-96
1396/09/07
جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاه علوم پزشکی در دانشکده پرستاری و مامایی
جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاه علوم پزشکی در دانشکده پرستاری و مامایی
1396/08/23
تشکیل جلسه هم اندیشی با نمایندگان دانشجویان و تشکل ها
تشکیل جلسه هم اندیشی با نمایندگان دانشجویان و تشکل ها
1396/08/14
برگزاری جلسه معارفه با دانشجویان جدید الورود کارشناسی ارشد
برگزاری جلسه معارفه با دانشجویان جدید الورود کارشناسی ارشد
1396/08/03
تقدیر و تشکر از فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی
تقدیر و تشکر از فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی