دفتر كارآفريني


معرفی مشاور رئيس دانشگاه و مسئول دفتر كارآفريني

طیبه پاکدل

مدرک تحصیلی:کارشناس


 tpakdel@yahoo.com : پست الکترونیکی

آدرس محل کار : میدان دکتر حسابی - بلوار جنت - پردیس دانشگاه علوم پزشکی - دفتر کارآفرینی و اشتغال

تلفن محل کار: 3414550

نمابر:3424390
شرح وظايف دفتر كارآفريني

شرح وظايف دفتر كارآفريني

-       بررسي و مطالعه در زمينه چگونگي ايجاد و توسعه اشتغال در بخشهاي مرتبط با اهداف و ماموريت هاي دستگاه ذيربط و ارايه راه كارهاي مناسب در اين زمينه به وزارت متبوع و وزارت كار و امور اجتماعي .

-       بررسي و مطالعه به منظور شناسايي وضعيت موجود اشتغال ، ويژگيها و نيازهاي بازار كار در بخشهاي مرتبط با دستگاه و ارايه نتايج حاصل به وزارت كار وامور اجتماعي از طريق دستگاه متبوع جهت بهره برداري در تهيه و تنظيم عرضه و تقاضاي بازار كار كشور.

-       بررسي و مطالعه و ارايه راهكار در زمينه چگونگي فراهم آوردن زمينه هاي مناسب جلب مشاركت بخش خصوصي و تعاوني در فعاليت هاي اشتغال زا و ايجاد بنگاه هاي كسب و كار و ارايه نتايج حاصل به بالاترين مقام دستگاه جهت اعلام به وزارت كار و امور اجتماعي به منظور استفاده در تدوين سياستهاي اشتغال كشور .

-       شناسايي نيازهاي مهارتي نيروي كار مورد نياز بخشهاي مرتبط با وظايف دستگاه جهت اعلام به وزارت كار و امور اجتماعي به منظور تهيه و اجراي برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي .

-       مطالعه و پيشنهاد ساز و كارهاي لازم به منظور جلوگيري از كاهش فرصتهاي شغلي ناشي از اجراي سياستهاي مختلف دستگاه متبوع.

-       نظارت ، پيگيري و حصول اطمينان از اجراي سياستهاي اشتغال در مورد مجوزهايي كه به منظور تاسيس بنگاههاي كسب و كار جديد صادر مي شود و همچنين قراردادهاي داخلي و خارجي توسط دستگاه ذيربط و ارايه نتايج مربوط به ميزان اشتغال زايي طرحها در اين زمينه .

-     نظارت عاليه بر توزيع اعتبارات وجوه اداره شده و تسهيلات بانكي متناسب با سهم متقاضيان سرمايه گذاري در طرحهاي اشتغال زا در حيطه فعاليت دستگاه مذكور و در چارچوب سياستهاي اشتغال و حصول اطمينان از ايجاد فرصتهاي شغلي مورد انتظار و ارايه نتايج آن به بالاترين مقام دستگاه جهت اعلام به وزارت كار و امور اجتماعي.

-       تهيه و ارايه گزارش نوبه اي از وضعيت در دستگاه متبوع بر اساس دستورالعمل وزارت كار و امور اجتماعي .

-       مطالعه و بررسي در زمينه جايگزيني نيروي كار ايراني با نيروي كار خارجي شاغل در دستگاه و پروژه هاي در دست اجراي آن و اعلام نتايج امر از طريق دستگاه متبوع به وزارت كار و امور اجماعي به منظور تعيين سياستها و برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي مورد نياز .

-    مطالعه و بررسي در زمينه اشاعه فن آوري هاي نوين در واحدهاي مربوط به اثرات آن بر كميت و كيفيت نيروي كار شاغل در آن واحد و اعلام نتايج به وزارت كار و امور اجتماعي .

-    انجام وظايف و ماموريت هاي ارجاعي از طرف وزير كار و امور اجتماعي يا شوراي عالي اشتغال كه توسط بالاترين مقام دستگاه متبوع ابلاغ مي گردد.

-    ظرفيت سنجي از دستگاه متبوع (اشتغال در بخش دولتي ) در پنج سال آينده و اعلام آن از طريق دستگاه متبوع وزارت كار و امور اجتماعي جهت برنامه ريزي ، سياست گذاري و نظارت بر بخش آموزش عالي و سوق دهي فارغ التحصيلان دانشگاهي متناسب با نياز بازار كار .

-    مطالعه و بررسي طرحها و ايده هاي كارآفريني در حوزه وظايف دستگاه متبوع و ارايه پيشنهاد به وزارت كار و امور اجتماعي از طريق دستگاه متبوع .

-    جمع آوري آمار و اطلاعات مربوط به شاغلين خارجي در هر دستگاه و پروژه ها و طرحهاي عمراني وابسته به آن و ارايه گزارشهاي دوره اي به وزارت كار و امور اجتماعي .

-    استعلام از وزارت كار وامور اجتماعي در خصوص امكان صدور پروانه كار براي اتباع خارجي مورد نياز اجراي طرحهاي عمراني و پروژه هاي وابسته به دستگاه ذيربط قبل از نهايي شدن و انعقاد قرارداد استخدام اتباع خارجي .

-    مطالعه و بررسي در مورد چگونگي امكان انتقال تجربه ، دانش و مهارت متخصصين خارجي شاغل در طرحهاي عمراني و پروژه هاي دولتي و خصوصي وابسته ، به كاركنان ايراني شاغل در اين پروژه ها و اعلام نتايج به وزارت كار و امور اجتماعي جهت برنامه ريزي و پيگيري لازم در تحقق بند " ج" ماده (121) قانون كار .

-    ارايه پيشنهاد و پيگيري براي توسعه فعاليت و سرمايه گذاري بخش خصوصي ( داخلي و خارجي ) در جهت توسعه اشتغال و ايجاد بنگاه هاي جديد كار و كسب و رفع موانع مربوط .

-    ارايه پيشنهاد و پيگيري و بررسي زمينه هاي صدور خدمات اعم از خدمات فني و مهندسي و نرم افزاري به خارج از كشور در حيطه فعاليت هاي ذيربط با دستگاه اجرايي متبوع .

-    نظارت و مشاركت در فرآيند سياست گذاري دستگاه ذيربط به منظور تعيين سياست ها و راهبردهاي اشتغال در چهارچوب اهداف و ماموريت هاي دولتي دستگاه


مدارک مورد نیاز ثبت نام در لیست متقاضیان بنگاههای کوچک

مدارک مورد نیاز ثبت نام در لیست متقاضیان بنگاههای کوچک

موضوع

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

پزشک متخصص

پروانه مطب - پروانه دائم - پایان طرح

متخصص رادیولوژی

موافقت اصولی - پروانه تاسیس و بهره برداری

پزشک عمومی

پروانه مطب - پروانه دائم - پایان طرح

دندانپزشک

پروانه مطب دندانپزشکی - پروانه دائم دندانپزشکی - پایان طرح

داروخانه

پروانه تاسیس داروخانه - پروانه مسئول فنی داروخانه - پایان طرح

آزمایشگاه

موافقت اصولی آزمایشگاه - پروانه تاسیس بهره برداری

فیزیوتراپی - اعضای مصنوعی

موافقت اصولی - پروانه تاسیس فیزیوتراپی - پروانه مسئول فنی

آمبولانس خصوصی : به ازاء هر آمبولانس

موافقت اصولی - پروانه تاسیس و بهره برداری

مطب مامائی

پروانه مطب - پروانه دائم - پایان طرح

مرکز مشاوره در زمینه خدمات پزشکی

موافقت اصولی - پروانه تاسیس و بهره برداری

ادیومتری - اپتومتری - کاردرمانی- گفتار درمانی

موافقت اصولی - پروانه تاسیس و بهره برداری

کارشناس تغذیه

مجوز دفتر - پایان طرح یا معافیت طرح