دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

مدیریت روابط عمومي و امور بین الملل