توسعه شبکه و ارتقاء سلامت


 • شرح وظايف:

 • تعيين پراكندگي جغرافيايي واحدهاي بهداشتي در منطقه و نمايش آن در نقشه
 • بررسي و تطبيق شرايط جغرافيايي و جمعيتي منطقه با امكانات فني و پوشش واحدهاي بهداشتي و پيشنهاد اصلاح طرحهاي گسترش و يا تبديل واحدها
 • برررسي و تطبيق نيروي انساني منظور شده براي واحدها و پيشنهاد اصلاح تشكيلات آن
 • نظارت بر اجراي ضوابط گسترش واحدهاي بهداشتي، ادغام خدمات و هماهنگي واحدهاي بهداشتي
 • تهيه و اجراي پروژههاي تحقيقات كاربردي در زمينههاي مربوط به نظام بهداشتي در منطقه
 • مشاركت در آموزش دانشجويان گروه پزشكي و پيراپزشكي كه به واحدهاي بهداشتي اعزام ميشوند.
 • مشاركت و پيگيري پروژههاي جديد مربوط به سيستم خدمات نظير BMN و ...
 • بررسي و تعيين نيروي انساني مورد نياز واحدهاي بهداشتي منطقه و پيگيري تأمين آنها
 • توزيع و اعزام نيروهاي مستعد خدمت و پيام آوران بهداشت سهميه مركز بهداشت منطقه و نظارت بر نحوه خدمت آنان
 • گزارش تنگناها و نارسائيهاي موجود و پيشنهاد راه حل مناسب
 • هماهنگي و همكاري با برنامههاي جاري بهداشتي در منطقه
 • همكاري با مركز آموزش بهورزي براي انتخاب و تربيت بهورزان بومي
 • تدوين و پيشنهاد و اجراي برنامههاي بازآموزي و آموزش حين خدمت براي كاركنان بهداشتي و مشاركت در اجراي آنها
 • بررسى، پيشنهاد توسعه و گسترش خدمات بهداشتي درماني دربخش دولتي
 • نظارت، پايش و ارزشيابي از نحوه ارائه خدمات در واحدهاي بهداشتي درماني تابعه
 • هماهنگي، برنامهريزي و نظارت بر جلب مشاركت‌‌ نيروهاي داوطلب مردمي (داوطلبين بهداشت) و تلاش در جهت تقويت انگيزه ايشان
 • بررسي وضعيت موجود و برآورد نيازهاي مالي، نيروي انساني، تجهيزات و فضاي فيزيكي واحدهاي بهداشتي
 • جمعآوري دادهها، آناليز اطلاعات و ارائه نتايج و شاخص خدمات ارائه شده
 • مشاركت در تبيين اولويتها، اهداف و استراتژيها
 • تهيه و تدوين متون، رسانهها و مدولهاي آموزشي مورد نياز جهت آموزش كارشناسان، كاردانان و بهورزان

مشاركت در اجراي مطالعات پژوهشي كاربردي

   دانلود : چک لیست پایش پزشک خانواده           حجم فایل 896 KB