حوزه مديريت


نام و نام خانوادگی : حمید محمدی

مدرک تحصیلی : پزشک عمومی

 آدرس : زاهدان- میدان مشاهیر - مرکز بهداشت استان

پست الکترونیکی : hamid_m1969@yahoo.com 

تلفکس : 05412438800