اخبار جدید

1396/02/06

راه اندازی دانشکده داروسازی در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اراده ای مثبت برای بهره گیری از ظرفیت های بالقوه استان سیستان و بلوچستان ...

دبیر شورای داروسازی و تخصصی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی گفت: راه اندازی دانشکده داروسازی در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، اراده ای مثبت برای بهره گیری از ظرفیت های بالقوه استان سیستان و بلوچستان است.خانه