معر فی مدیر دفتر ریاست


 
نام و نام خانوادگی محمد هادی عباسی
 مدرک تحصیلی دکترای
عنوان پست مدیر دفتر ریاست 
آدرس زاهدان ـ میدان دکتر حسابی ـ بلوار جنت ـ پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
تلفن 3425765-0541
فاکس 3424390-0541