تماس با ما


آدرس :زاهدان بلوار بهداشت معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي9816913181

05412438780-89

رياست 05412438801

نمابر05412438800

پست الكترونيك: zu.healthdep@gmail.com