شرح وظایف


 

1.     اعضای کميته اخلاق موظفند در اولين جلسه رسمی پس از ابلاغ اين سند، يکی از اعضاء را به عنوان دبير کميته به واحد امور پژوهشی دانشگاه اعلام نمايد.

2.     کميته اخلاق دانشگاه با حضور دوسوم اعضاء رسميت می يابد و ملاک تصويب موارد مطروحه موافقت تمامی اعضای حاضردرجلسه می باشد.

3.     دبير کميته اخلاق می بايست جلسات کميته را بر طبق تقويمی که در ابتدای هر سال به صورت رسمی به واحد امور پژوهشی دانشگاه ارسال می گردد، برگزار نموده و منطبق بر روند اجرايي تصويب طرحهای پژوهشی مندرج در همين سند، اقدامات لازم را برای بررسی ملاحظات اخلاقی پروژه های در دستور کار کميته به انجام برساند.

4.     کليه مکاتبات رسمی کميته اخلاق دانشگاه از طريق دبير کميته به مديريت امور پژوهشی و بالعکس صورت می پذيرد. لازم به ذکر است دبير کميته اخلاق و دبير امور پژوهشی از طرف مديريت امور پژوهشی مسئول پيگيری مکاتبات و اطمينان از وصول آنها می باشند.

5.     وظايف دبيرکميته اخلاق دانشگاه به شرح ذيل می باشد:
- نظارت برحسن انجام کاراعضاء و ارائه آمارهای عملکرد اعضاء درپايان سال
- ايجاد هماهنگی بين اعضاء
- تهيه تقويم ساليانه تشکيل جلسات
- تنظيم دعوت نامه ها، دعوت ازمدعوين، کپی مستندات، تنظيم فرم نظرخواهی ازاعضاء، جمع آوری فرم نظرات اعضاء در خصوص پروپوزالها و نظارت بر حضور مثمرثمر اعضاء در شورا
- جمع آوری کليه مستندات نيازمند به طرح درکميته همانند وضعيت طرحها و مطرح نمودن آنها
- هدايت جلسه با عنايت به زمان و اهميت هر موضوع و تنظيم صورتجلسات مربوط به جلسات کميته اخلاق در چارچوب زمانی تعيين شده و اخذ امضای اعضاء
- پيگيری مصوبات جلسات تا اجرايي شدن آنها و اطلاع رسانی درخصوص مصوبات به افراد ذيربط و همچنين تنظيم نامه های مربوطه و اطمينان از وصول آنها
- ارائه راهکارهای بهبود مستمر و ارتقاء کيفيت به مديريت امور پژوهشی در خصوص روند جاری کميته اخلاق
- انجام ساير امور محوله از سوی مديريت امور پژوهشی دانشگاه
1- كليه پايان‌نامه‌هاي دوره دكتري تخصصي و فوق تخصصي و Ph.D دوره‌هاي مختلف پزشكي كه داراي سوژه‌هاي انساني مي‌باشند مي‌بايست مصوبه كميته منطقه‌اي اخلاق در پژوهش را اخذ نمايد.
2- كليه طرح‌ها و پايان‌نامه‌هايي كه به صورت طرح ملي پذيرفته شود حتماً مي‌بايست علاوه بر اخذ موافقت كميته منطقه‌اي تأييديه كميته كشوري اخلاق در پژوهش‌هاي علوم پزشكي را نيز كسب نمايد.
3- ساير پايان‌نامه‌هاي دانشجويي داراي سوژه‌هاي انساني با نظر شوراي پژوهشي مربوطه در صورت نياز به كميته منطقه‌اي اخلاق در پژوهش ارجاع و مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
4- كليه طرحها وپايان نامه هايي كه به صورت طرح ملي پذيرفته مي شود وطرحهايي كه داراي همكار (چه از نظر منابع مالي و يا نيروي انساني ) با اشخاص ويا مراكز حقيقي يا حقوقي خارجي مي باشند علاوه بر اخذ موافقت نامه كميته منطقه اي ،مي بايست تاييديه كمينه كشوري اخلاق در پژوهش هاي علوم پزشكي رانيز كسب نمايد.
5-كليه طرح هايي كه به صورت چند مركزي مورد پذيرش قرار مي گيرند لازم است علاوه بر كسب اخذ موافقت كميته اخلاقي دانشگاه از كميته يا كميتيه هاي اخلاق ساير نهادهاي پژوهشي همكار نيز موافقت نامه اخذ نمايد
6- شوراي منطقه‌اي موظف است گزارش فعاليت‌هاي خود را هر 3 ماه به دبيرخانه كميته كشوري اخلاق در پژوهش ارسال نمايد.

6.     بررسی طرحهای تحقیقاتی علوم پزشکی از حیث ملاحظات شرعی، حقوقی و اخلاقی از قبیل: رضایت آزمودنی، رعایت حقوق و آزادی آزمودنی، حفظ آزمودنی از خطرات احتمالی تحقیق، رعایت رازداری، رعایت حقوق همکاران، استفاده صحیح از اطلاعات، حفظ ارزشهای اسلامی در انتخاب موضوع و روند انجام تحقیق

7.     اجرای مصوبات و بخشنامه های کمیته کشوری و اعلام آن به محققین دانشگاه مربوطه

8.     انجام سایر امور محوله از سوی کمیته کشوری اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی

 

 


 

اعضای کميته اخلاق دانشگاه به شرح ذيل و به حکم رياست دانشگاه و بر اساس آيين نامه وزارت متبوع انتخاب می شوند:
- رياست دانشگاه
- معاون پژوهشی دانشگاه
- يکی از مدرسين اخلاق پزشکی و يا اساتيد مرتبط
- مسئول يا مشاور امور حقوقی
- يک نفر اپيدميولوژيست و يا استاد آمار حياتی
- يک نفر از علمای مذهبی
- يکی از محققين برجسته در علوم پزشکی