شرح وظایف


 

  • نظارت برحسن اجرای دوره ها و کارگاهها پژوهشی
  • بررسی و ارائه بازخورد گزارشات واصله از برگزاری کارگاهها و دوره های پژوهشی توسط دانشگاه
  • نظارت برعملکرد کارشناسان گروه خدمات پزوهشی و تنظیم و گزارش مربوطه به رئیس مرکز
  • نظارت بر برپایی و اداره سمینارها و کنفرانس ها پژوهشی و تحقیقاتی
  • بررسی و اظهار نظر در باره طرحهای پژوهشی که به وسیله موسسات و افراد ارائه می شود و طرح در جلسات کمیته های مربوطه
  • انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق