مرکز تحقیقاتی ژِنتیک در بیماریهای غیر واگیر


 

رئیس مرکز: دکتر محسن طاهری                  ایمیل:amirt112@yahoo.com, taheri@zaums.ac.ir

 

به استناد مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه مورخ 28/9/90 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور موفق به اخذ موافقت اصولی گردید.

 

اساسنامه