مجله بين المللي رفتارهاي پرخطر و اعتياد


عنوان نشريه: مجله بين المللي رفتارهاي پرخطر و اعتياد

نوع نشريه: فصلنامه

زبان نشریه: انگلیسی

كدISSN:

صاحب امتياز: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني زاهدان

مدير مسئول: دكتر منصور شكيبا

سردبير:دكتر نورمحمد بخشاني

آدرس: زاهدان ، خيابان امام خميني ، بيمارستان بهاران، دفتر مجله رفتارهاي پر خطر و اعتياد

صندوق پستي:98197

تلفن: 4522637 -0541

نمابر:4518352-0541

پست الكترونيك: ZAHIJHRB@GMAIL.COM

 لطفا مقالات خود را با زبان لاتین و فقط از طریق وب سایت مجله به آدرس

http://jhrba.com/

ارسال نمایید.

Please submit your articles in english format via website of journal:

http://jhrba.com/


 

 

 

 

Owned and Published by: Zahedan  University of  medical sciences 

Chairman: Dr. Mansoor Shakiba

Editor-in-chief: Dr. Nour Muhammad Bakhshani

Executive Manager: Dr. Maryam Ziaee

Literature Editor: Dr. Maryam Ziaee, Dr. Mahnaz Mousavi Noroozi

Editorial office: Ma.Samaneh Babaei

Background and Fields: Research in biological psychiatry, cross-cultural psychiatry, epidemiology, child & adolescent psychiatry & psychology, neuropsychiatry, social psychology, public health, health services.

 

GUIDELINES

 

1. Aims and Scope: The International Journal of High Risk Behaviors (IJHRB) Journal is the official scientific quarterly publication of  Zahedan University of Medical Sciences (ZUMS). IJHRB is a peer-reviewed journal fostering the integration of medical sciences with the traditionally health related issues.

 

2. This Journal accepts Original Papers, Review Articles, Short Communications, Case reports and Latter to the Editor in the fields biological psychiatry, cross-cultural psychiatry, epidemiology, child & adolescent psychiatry & psychology, neuropsychiatry, social psychology, public health, health services, risk behaviors including: Smoking, Alcohol and substance use, sex behaviors, Physical activity, nutritional activity, …

 

3. Authors submitting a paper do so on the understanding that the work has not been published before, is not being considered for publication elsewhere and has been read and approved by all authors. The submission of the manuscript by the authors means that the authors automatically agree to assign exclusive copyright to ZUMS if and when the manuscript is accepted for publication. The articles published in this journal are protected by copyright, which covers translation rights and the exclusive right to reproduce and distribute all of the articles printed in the Journal. Submission should be done via Journal’s home page at http://www.IJHRB.zaums.ac.ir. Full instructions on how to load manuscript are given at the site. The text should be submitted in Microsoft Word format as an attachment. Tables as well as illustrations should be typed and drawn on a separate file. Do not submit tables as photographs. The figures should be sent in a format of JPEG or GIF which will produce high quality images in the online edition of the Journal.

 

4. The manuscript should include: Title page; Abstract; Introduction; Materials & Methods; Results; Discussion; Acknowledgement and References.

 

5. Title page: Bearings ONLY the complete title of the manuscript, the name of all the authors with their highest academic degrees, institutional affiliations, departments to which the work should be attributed, running title (up to 45 characters), type of manuscript, words number for the pure text (includes introduction, methods, results, discussion and acknowledgement), and corresponding author’s e-mail, telephone and fax numbers and e-mail address of the corresponding author.

 

6. Abstract: The second page should carry the full title and an abstract. It should be structured up to 250 and 100 and 80 words in original research articles, short communications and case reports, respectively. Letters to editor do not need any abstract. The abstract should be structured only in original articles and short communications and includes Background, Methods, Results and conclusion followed by 3 to 5 Keywords. Keywords will assist indexers in cross indexing the article as they are published with abstract. Use terms from the Medical Subject Headings list of index medicus at
http://www.nlm.nih.gov/mesh/mbrowser.html. Authors need to be careful that the abstract reflects the content of the article accurately.

 

7. Introduction: This should summarize the purpose and the rationale for the study. It should neither review the subject extensively nor should it have data or conclusions of the study. It should not exceed 450 words in original research articles and 250 in short communications and case reports. The research objective should be clearly declared in the last part of the introduction.

 

8. Materials & Methods: This should include exact method or observation or experiment. If an apparatus is used, its manufacturer’s name and address should be given in parenthesis. If the method is established, give reference but if the method is new, give enough information so that another author is able to perform it. If a drug is used, its generic name, dose and route of administration must be given. For patients, age, sex with mean age ± standard deviation must be given.

 

9. Statistics: Statistical methods must be mentioned in the last paragraph of the methods and

please specify any general computer program used. The Info system used should be clearly mentioned. When possible, quantify findings and present them with appropriate indicators of measurement error or uncertainly (such as confidence intervals). Report losses to observation (such as dropouts from a clinical trial). Put a general description of methods in the Methods section. When data are summarized in the Results section, specify the statistical methods used to analyze them. Avoid non-technical uses of technical terms in statistics, such as ‘random’ (which implies a randomizing device), ‘normal’, ‘significant’, ‘correlations’, and ‘sample’. Define statistical terms, abbreviations, and most symbols. Use upper italics (p=0.046).

 

10. Units of Measurement: Le System International d’Unites (SI) are preferred equivalent values in traditional units should be given if thought to be necessary.

 

11. Results: It must be presented in the form of text, tables and illustrations. The contents of the tables should not be all repeated in the text. Instead, a reference to the table number may be given. Long articles may need sub-headings within some sections (especially the Results and Discussion parts) to clarify their contents.

 

12. Discussion: This should emphasize the present findings and the variations or similarities with other work done in the field by other workers. The detailed data should not be repeated in the discussion again. Emphasize the new and important aspects of the study and the conclusions that follow from them. It must be mentioned whether the hypothesis mentioned in the article is true, false or no conclusions can be derived.

 

13. Ethical consent: All manuscripts reporting the results of experimental investigations involving human subject should include a statement confirming the informed consent was obtained from each subject or subject’s guardian, after approval of the experimental protocol by a local human ethics committee.

 

14. Review articles: Are systemic critical assessments of literature and data sources. Manuscript should be up to 4000 words excluding references and abstract. At least three published articles of the author(s) should be cited in the references. Those articles should be indexed in ISI /PubMed databases.

 

15. Acknowledgement: All contributors who do not meet the criteria for authorship should be covered in the acknowledgement section. It should include persons who provided technical help, writing assistance and departmental head that only provided general support. Financial and material support should also be acknowledged.

 

16. Tables: In limited numbers and should be submitted with the captions placed above. Do not submit tables as photograph. Place explanatory matters in footnotes, not in the heading.

 

17. Figures: Should be in limited numbers, with high quality art work and mounted on separate pages. The captions should be placed below. The same data should not be presented in tables, figures and text, simultaneously.

Important note: Pure text (includes introduction, methods, results, discussion and acknowledgement) should not be more than 3500, 1500, 750 and 400 in original articles, short communications, case reports and letters to editor, respectively. In original articles, tables and figures should not be exceeded more than 6 and 4 respectively. Totally they should not be more than 8. In short communications 2 figures and/or 2 tables could be used if they do not exceed 3 totally. Total number of tables and/or figures in case reports is only 2. Letter to editor should not have any abstract, tables or figures.

 

Written permission must accompany any photograph in which the subject can be identified or any illustration that has been previously published.

 

18. References: They should be complied numerically according to the order of their appearance in the text and be written in Vancouver style.

Examples of references:

- Journal article:

Yigit s, Korkmaz A, Sekerel B. Drug-induced hypersensitivity syndrome in a premature infant. Peditar Dermotal 2005; 22(1): 71-4

- complete book:

Sundel M, Sundel SS. Behavior change in the human services. 5th ed. Thousand
 Oaks, CA: Sage publications; 2005. p. 16-8.

- Chapter in book:

Pinter JD, Sarnat HB. Neuroembrylogy. In: Winn HR, Editor. YOUMANS
Neurological Surgery. 5th ed. Philadelphia: W. B. Saunders; 2004. p. 5-45.

- Thesis & dissertations:

Hofland HEJ. Vesicles as transdermal drug delivery systems. [Ph.D. thesis]. Leiden,
The Netherlands: University of Leiden; 1992; p. 24-8.

- Papers presented in conferences:

Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Reinhoff O, Editors.
MEDINFO 92. Proceedings of the 7th world congress on medical informatics; 1992
 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. p. 1561-5.

- Electronic references:

Morse SS. Factors in the emergence of infectious disease. Emerge Infect Dis [ serial online] 1995 Jan-Mar [cited 1999 Dec 25]; 1(1): [24 screens]. Available from URL:
http://www/cdc/gov/ncidoc/EID/eid.htm

 

19. Proof Reading: Final copy of article will be sent to the corresponding author for proof reading before publishing in order to avoid any mistakes. Corrections should be marked clearly ONLY in red color and sent immediately to the Journal site.

 

20. Abbreviations and symbols: Use only standard abbreviations. Avoid using them in the title and abstract. The full term for which an abbreviation stands should precede its first use in the text unless it is a standard unit of measurement. Unfamiliar terms or abbreviations should be given in full at first mention. All units should be metric. Use no roman numerals; in decimals use the decimal point (2.5), NOT the comma (2,5). Use percent icon (%)ONLY in front of  the numbers (23%). Describe all things in the text NOT in the footnotes.

 

21. The corresponding author: Will be supplied with 3free issues.

 

22. Ethical guidelines: Ethical considerations must be addressed in the Materials and Methods section. 1) Please state that informed consent was obtained from all human adult participants and from the parents or legal guardians of minors. Include the name of the appropriate institutional review board that approved the project. 2) Indicate in the text that the maintenance and care of experimental animals complies with National Institutes of Health guidelines for the human use of laboratory animals, or those of your Institute or agency.

 

23. Conflicts of interest: Authors must acknowledge and declare any sources of finding and potential conflicting interest, such as receiving funds or fees by, or holding stocks and shares in, an organization that may profit or lose through publication of your paper. Declaring a competing interest will not lead to automatic rejection of the paper, but we would like to be made aware of it. It should be clearly stated  that the study is the result of university research proposal or a dissertation (thesis) or something else.

 

24. Page charges: There are no charges for publication in this Journal.

 

25. Copyright: The entire contents of Zah J Res Med Sci are protected under international copyrights. Corresponding author should fax the copy right form to the Journal’s office at the time of submitting the manuscript. This Journal is for your personal noncommercial use. You may not modify copy, distribute, transmit, display, or publish any materials contained on the Journal without the prior written permission of it or the appropriate copyright owner.

 

26. Peer review process: All manuscripts are considered to be confidential. All submitted material will be subject to peer review, but manuscripts can be rejected based on in-house assessment alone. They are peer-reviewed by at least 2 anonymous reviewers selected by the editorial board. The corresponding author will be notified (up to 10 weeks) of the editor’s decision to accept, reject, or require modifications. That decision will be communicated rapidly. If the manuscript is completely acceptable according to the criteria set forth in these instructions, it is scheduled for the next available issue.

 

27. Final Checklist

The authors must ensure that before submitting the manuscript for publication, they have taken care of the following:

  1. Title page.
  2. Abstract in Structured format.
  3. Manuscript text.
  4. References as stated above.
  5. Tables should be typed on separate pages.
  6. Make sure for Headings of Tables, their numbers and Captions of illustrations.
  7. Photographs / illustrations along with their captions.
  8. Disclosure regarding source of funding and conflict of interest if any besides approval of the study from respective Ethics Committee/Institution Review Board.
  9. Cover letter.
  10. Copyright form.  

 

Address:

Email:  IJHRB@zaums.ac.ir , zahijhrb@gmail.com

Tel: 0541-4522637

Psychiatry Hospital of Baharan, Zadehan, IR.Iran