فرم ها


فرم های تحقیقاتی:

   دانلود : فرم تقاضای حق التشویق مقالات منتشر شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی           حجم فایل 80 KB
   دانلود : فرم4 مخصوص کارمندان اعزام به کنگره خارج           حجم فایل 46 KB
   دانلود : فرم3 مخصوص کارمندان اعزام به کنگره خارج           حجم فایل 23 KB
   دانلود : فرم2 مخصوص کارمندان اعزام به کنگره خارج           حجم فایل 46 KB
   دانلود : فرم1 مخصوص کارمندان اعزام به کنگره خارج           حجم فایل 50 KB
   دانلود : پرسشنامه مشخصات سمينارها و كنگره ها و كنفرانس‌هاي يكروزه بمنظور تعيين امتياز           حجم فایل 15 KB
   دانلود : فرم تقاضای برگزاری گردهمايی بين المللی           حجم فایل 12 KB
   دانلود : فرم درخواست استفاده از دوره فرصت مطالعاتي خارج از كشور اعضاء هيئت علمي دانشگاه ها           حجم فایل 17 KB
   دانلود : فرم درخواست شركت اعضاء هیأت علمي دانشگاه در همايشهاي خارج از كشور           حجم فایل 70 KB
   دانلود : فرم مخصوص ارسال گزارش اعضاي هيات علمي پس از استفاده از دوره فرصت مطالعاتي           حجم فایل 12 KB
   دانلود : گزارش سفر همايشهاي خارج1           حجم فایل 70 KB
   دانلود : مراحل اجرایی استفاده از فرصت مطالعاتی           حجم فایل 13 KB
   دانلود : درخواست اعتبار ویژه تحقيقاتي           حجم فایل 72 KB
   دانلود : فرم خلاصه طرح ها و پایان نامه های تحقیقاتی(فرم 611 وزارتخانه)           حجم فایل 32 KB
   دانلود : فرم رضایت نامه کمیته اخلاق           حجم فایل 84 KB
   دانلود : فرم قرارداد طرح تحقیقاتی           حجم فایل 88 KB
   دانلود : دانلود : فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی کمیته HSR           حجم فایل 222 KB
   دانلود : فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی کمیته ESR           حجم فایل 221 KB
   دانلود : فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجویی           حجم فایل 223 KB
   دانلود : فرم چك ليست كار با حيوانات آزمايشگاهي           حجم فایل 80 KB
   دانلود : فرم كدهاي مصوب كميته كشوري اخلاق           حجم فایل 79 KB
   دانلود : آئین نامه اجرائی تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی           حجم فایل 123 KB
   دانلود : فرم تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی           حجم فایل 124 KB
   دانلود : فرم پروپوزال طرح های تحقیقاتی           حجم فایل 206 KB
   دانلود : فرم پروپوزال پایان نامه دانشجویان دکتری عمومی و دوره های تخصصی           حجم فایل 198 KB
   دانلود : فرم پیشنهاد اقدام پژوهی           حجم فایل 1326 KB
   دانلود : فرم داوری پروپوزال طرحهای تحقیقاتی -متدولوژی           حجم فایل 38 KB
   دانلود : فرم داوری پروپوزال طرحهای تحقیقاتی )علمی(           حجم فایل 42 KB
   دانلود : فرم پیشنهاد اقدام پژوهی           حجم فایل 1326 KB
   دانلود : فرم کاربرگ اثر تالیف           حجم فایل 34 KB
   دانلود : فرم کاربرگ اثر ترجمه           حجم فایل 47 KB
   دانلود : فرم اعلام اثر ترجمه           حجم فایل 34 KB
   دانلود : فرم اعلام اثر تالیف           حجم فایل 32 KB
   دانلود : فرم ارزیابی اثر ترجمه           حجم فایل 76 KB
   دانلود : فرم ارزیابی اثر تالیف           حجم فایل 32 KB
   دانلود : فرم رضایت آگاهانه شرکت در طرح تحقیقاتی           حجم فایل 84 KB
   دانلود : چك ليست كار با حيوانات آزمايشگاهي           حجم فایل 84 KB