کمیته HSR


 

اعضای کمیته HSR :

 • آقای دکترمنصورشکیبا
 • آقای دکتر حمیدرضا محمودزاده ثاقب
 • آقای دکتر محسن طاهری
 •  آقای دکتر سید مهدی طباطبایی
 • آقای مهندس ناصری نیا
 • آقای دکتر علیرضا انصاری مقدم
 • آقای دکتر کردمصطفی پور
 • خانم دکتر بتول شریفی مود
 • خانم دکتر رویا علوی نائینی
 • خانم دکتر مینا پارسی
 • آقای دکترملک  کیانی
 • آقای مهندس مهدی صدقی
 • آقای حامد سارانی