تماس با ما


 

تلفن های تماس واحدهای مختلف مدیریت تحقیقات و فنآوری

تلفن مستقیم تلفن داخلی واحد
3416703 1272 مدیر تحقیقات
3416706 1269 رئیس اداره پژوهش
3416706 1240 کارشناسان پژوهش
3416701 1267 اداره توانمند سازی و همایش های علمی
3416701 1267
کمیته تالیف و ترجمه
  1268
دبیرخانه  
3416705 1267 حسابداری
3416704 1247 واحد فنآوری اطلاعات
3416702 1266 دفتر مجله تحقیقات علوم پزشکی