مرکز تحقیقاتی سلامت کودکان و نوجوانان


 

مرکز تحقیقات سلامت کودکان و نوجوانان

 

 

Research Center for Children and Adolescents Health


 

 

 

معرفی مرکز

اعضاء و هیئت موسس

اساس نامه

دستورالعمل تاسیس مراکز تحقیقاتی

شورای پژوهشی

کارگاهها و دوره های بازآموزی

آزمایشگاهها و تجهیزات


 

 

معرفی مرکز: 

رئیس مرکز: دکتر نور محمد نوری  تلفن : 3414103   ایمیل : dr_noori_cardio@yahoo.com

کارشناس مرکز: معصومه قنبری    تلفن : 3414103    ایمیل:masumeh_3338@yahoo.com

آدرس: زاهدان- بلوار خلیج فارس- بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)-طبقه دوم  تلفکس: 3414103

تلفن: 3414103   داخلی 1436


 

مرکز تحقیقات سلامت کودکان ونوجوانان با هدف توانمندسازی پژوهش در بخش های بالینی بر اساس همگرایی در آموزش ، خدمت ودرمان ، راه اندازی ودر تاریخ 29/2/1386 مورد موافقت اصولی قرار گرفت و در تاریخ 25/10/87 مورد موافقت قطعی قرار گرفت .

اهداف مرکز :

1-    توسعه وبه کارگیری دانش بشری درزمینه علم سلامت کودکان ونوجوانان

2-    انجام پژوهش های بنیادی، کاربردی وبالینی در جهت اصلاح نظام وارائه خدمات بهداشتی درمان کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی .

3-    جمع آوری ، تنظیم وطبقه بندی اسناد ، مقالات ومدارک مربوطه وانتشار آنها

4-    تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه سلامت کودکان ونوجوانان

5-    ترغیب ، تشویق وبکارگیری محققین

6-    کوشش در جلب همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوط درداخل کشور

 

 

محورهای تحقیقاتی مرکز :

1-    رشد وتکامل کودکان با تاکید بر سوء تغذیه

2-    بیماریهای عفونی اطفال

3-    مسائل اجتماعی کودکان ونوجوانان

 

ارکان مرکز :

1-    شورای عالی

2-    ريس مرکز

اعضائ شورای عالی مرکزی :

1-    رييس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان                                  

2-    معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان                  

3-    معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان           

4-    رييس مرکز   :  دکتر نور محمد نوری

5-    چهار نفر از اعضاء هيئت علمی مرکز ( هيئت موسس ) : دکتر محمود ايمانی - دکتر نورمحمد بخشانی - دکتر مسعود رودباری - دکتر منصور شهرکی

 

اعضاء مرکز : 

دکتر نورمحمد نوری - دکتر محمد ايمانی - دکتر سيمين صادقی بجد - دکتر غلامرضا سليمانی - دکتر منيژه خليلی - دکتر سيما سوادکوهی - دکتر محسن جواد زاده - دکتر مجيد نادری - دکتر توران شهرکی - دکتر علی خواجه - دکتر مريم نخعی مقدم - دکتر منصور شهرکی - دکتر مسعود رودباری - دکتر نور محمد بخشانی - دکتر محبوبه فيروز کوهی مقدم - دکتر کیانی - دکتر مریم زابل - دکتر نادریان-  دکتر مهکامه میر کریمی

 

گروه کودکان

گروه تغذیه                                                 دکتر شهرکی

گروه روانپزشکی و روانشناسی                    دکتر بخشانی - دکتر فیروز کوهی

دندانپزشکی اطفال                                      دکتر میر کریمی

 

 

برنامه استراتژیک سال 1387 مرکز تحقیات سلامت کودکان و نوجوانان: 

 

عنوان هدف

عنوان هدف عینی                                            

عنوان فعالیت

1-  اخذ موافقت قطعی

-  تهیه برنامه استراتژیک

- جهت دهی فعالیت ها درراستای

 اهداف برنامه

- تعیین محل وفضای فیزیکی موردنیاز

- بکارگیری نیروی انسانی مناسب

- برگزاری جلسات به منظور هدایت نیروها وفعالیتها در راستای اهداف مرکز

- پایش و ارزشیابی فعالیت های شش ماهه و یکساله

2-  تعیین الویت های تحقیقاتی

-  تعیین اولویت های تحقیقاتی

-  گردآوری نتایج تحقیقات قبلی

-  بررسی اولویت های استخراج شده ازنیاز       سنجی  

-  تهيه ليست اولويت های تحقيقاتی

-  اطلاع رسانی مناسب اولويت ها به محققين

 

3-  انجام طرح های تحقيقاتی مرتبط

 با موضوع مرکز

-  افزايش تعداد طرح های تحقيقاتی

-  جهت دهی تحقيقات در راستای

اولويت ها

- پيشنهاد راه اندازی شورای پژوهشی

 مرکز به اخذ موافقت از معاونت

پژوهشی دانشگاه

- تسهيل در روند تصويب طرح های

پيشنهادی

- پيگيری جهت بررسی پايان نامه های

دستياری در شورای پژوهش مرکز

- افزايش تعداد طرح ها و پايان نامه

 های دستياری در راستاي اولويت های

 مرکز

4-   توليد دانش ( انتشار مقاله :

 نتايج تحقيقات )

-  افزايش تعداد مقالات داخلی و

خارجی

-  افزايش تعداد کتب تاليفی

-  افزايش تعداد اعزام شدگان به

سمينار ها

- تشويق نويسندگان مقالات چاپ

شده به نام مرکز در مجلات معتبر

داخلی و خارجی

- جستجو و شناسايي کنگره های

مرتبط با مرکز و کمک به ارسال

مقالات و شرکت در کنگر ه ها

- حمايت از مولفين جهت چاپ

کتب  تاليفی

- تهيه خلاصه نتايج تحقيقات انجام

 شده جهت درج در روزنامه های

 محلی و تشويق نويسندگان

5-   ايجاد ارتباط با ساير مراکز مشابه

-  افزايش تعداد تفاهم نامه های

 همکاری علمی

-  افزايش تعداد طرح های تحقيقاتی

مشترک با ساير مراکز 

- برگزاری جلسات مشترک با ساير

مراکز تحقيقاتی

- بررسی امکان انجام طرح های

مشترک

- پيشنهاد طرح های تحقيقاتی

مشترک و ارائه به شورای پژوهشی

- بازديد از ساير مراکز تحقيقاتی و

استفاده از تجارب آن ها

- امکان سنجی انتشار مجله علمی

مشترک   

- برگزاری کنگره های مشارکتی

و کارگاه های آموزشی مشترک

6-   توانمند سازی

-  افزايش تعداد کارگاه های

آموزشی

-  افزايش تعداد دوره های باز آموزی

-  برنامه ريزی جهت برگزاری

همايش های علمی

- برگزاری کارگاه های مقاله نويسی

Search , End note ,

روش تحقيق , spss

- برگزاری دوره های باز آموزی

 توسط اعضاء مرکز

- برگزاری همايش علمی

 

 

فعاليت ها مرکز تحقيقات سلامت کودکان و نوجوانان از زمان تاسيس مرکز

1-    برگزاری دور های باز آموزی :

دو برنامه باز آموزی جهت متخصصين اطفال و سه برنامه باز آموزی جهت پزشکان عمومی در سال 88

2-    برگزاری کارگاه ها :

کارگاه روش تحقيق ، کارگاه spss مقدماتی ، کارگاه مقاله نويسی ، کارگاه های End note ، کارگاه SPSS پيشرفته ، نرم افزار SPSS

3-    مقالات چاپ شده اعضاء مرکز تحقيقات در مجلات داخلی و خارجی  در سال 87

-        6 مقاله ايندکس شده در ISI   5 در سال 88

-        5 مقاله ايندکس شده در ساير سايت های تخصصی

-        7 مقاله علمی پژوهشی

4-    مقالات ارائه شده در کنگر ه ها

-        21 مورد مقالات ارائه شده در کنگر ه های داخلی

-        6 مورد مقالات ارائه شده در کنگره های خارجی

-        5 مورد مقالات ارائه شده در کنگره های بين المللی

5-    برگزاری کنگره سراسری سلامت کودکان و نوجوانان در سال جاری

 

اولويت هاي پژوهشي مركز تحقيقات سلامت كودكان و نوجوانان

1-   بررسی عوامل منجر به مسموميت در کودکان

2-   اپيدميولوژی بيماری های مادرزادی قلب در کودکان

3-   بررسی شيوع نقايص ديواره ای قلب در کودکان سنين مدرسه

4-   پوشش واکسيناسيون دختران در سطح مقطع راهنمايي و دبيرستان

5-   اپيدميولوژی عوامل ايجاد بيماری های دستگاه تنفسی تحتانی در کودکان

6-   سنگ ادراری در کودکان

7-   ريفلاکس نفروپاتی

8-   عفونت های ادراری و راه های پيشگيری

9-   اپيدميولوژی نارسايي کليه - روش های پيشگيری و درمان

10-        بررسی شيوع ميزان نارسی در استان

11-     بررسی علل زايمان های زود رس در استان

12-     بررسی علل مرگ مير نوزادی به ترتيب اهميت

13-     ارزيابی عملکرد مراکز تسهيلات زايمانی در ارتباط با کيفيت خدمات اوليه مراقبت های روتين نوزادی در اتاق زايمان و امکانات و تجهيزات موجود

14-     بررسی ميزان شيوع زايمان های غير بهداشتی در استان

15-     بررسی کيفيت ارجاع جهت پوشش برنامه غربالگری هيپوتيروئيدی در استان

16-     بررسی ميزان تغذيه با شير مادر در استان

17-     بررسی نگرش و عملکرد پزشکان عمومی در رابطه با ايکتر نوزادی

18-     بررسی نگرش و عملکرد مادران در ارتباط با ايکتر نوزادی

19-     بررسی ميزان تاثير استفاده از   Nasal CPAP  در نوزادان ELBW

20-     بررسی ميزان شيوع اعتياد در بين نوجوانان در استان

21-     بررسی شيوع اختلالات روانی و تکاملی در کودکان و نوجوانان

22-     بررسی ميزان آگاهی نوجوانان از Sexual health

23-     بررسی وضعيت بيمار يابی سل در کودکان استان

24-     بررسی وضعيت بهداشت مدارس

25-     بررسی وضعيت بيماريابی HIV در کودکان استان

26-     آلوده کننده های محيطی

27-     سلامت دارو و غذا در کودکان

28-     بررسی ميزان اثر بخشی استفاده از طب سنتی در مقايسه با طب مدرن در درمان بيماری های کودکان

29-     بهبود سلامت مادر و کودک در مناطق محروم

30-     سلامت آب و ميحط زيست

31-     کنترل بيماری های واگير دار

32-     بررسی فاکتور های محيطی در شيوع آسم کودکان زاهدان

33-     بررسی فاکتور های دخيل در اختلالات رشد کودکان زير 12 سال زاهدان

34-     بررسی ميزان اگاهی مادران در مراقبت های پس از تولد نوزادان

35-     بررسی شيوع کم خونی آهن در کودکان استان

36-     بررسی عوارض انباشتگی آهن در بيماران تالاسمی ماژور در استان

37-     مشکلات تغذيه در کودکان و نحوه آموزش صحيح تغذيه به  والدين

38-     اعتياد والدين در بروز نا هنجاری های مادر زادی در کودکان

39-     تصادفات و حوادث غير عمدی در کودکان

40-       کودک آزاری

41-     بررسی آگاهی مادران نسبت به پوسيدگی زا بودن شير و نحوه مقابله با آن

42-     بررسی رابطه سوء تغذيه با مشکلات دهان و دندان ( پوسيدگی مشکلات پريودنتال )

43-     بررسی آگاهی نگرش و عملکرد والدين و معلمان نسبت به بهداشت دهان و دندان با توجه به آموزه های فرهنگی و دينی

44-     بررسی روش های پيشگيری از مشکلات دهان و دندان با توجه به فرهنگ بومی منطقه

45-     با توجه به آشاميدنی نبودن آب شهری : بررسی ميزان فلورايد دريآفتی کودکان از روش های             مختلف

46-     بررسی آگاهی والدين نسبت به نحوه و ميزان دريافت فلورايد و عوارض ناشی از آن (فلوروزيس )

47-     بررسی اثر بخشی و فوايد فيشور سيلانت تراپی انجام شده در مرکز دندان پزشکی جامعه نگر

48-     بررسی آگاهی والدين و معلمين نسبت به درمان اورتودنسی دندان های ضربه ديده

49-     بررسی علل کشيدن زودرس دندان های شيری

50-     بررسی رابطه تعدادد دندان های کشيده شده با نحوه تغذيه و ميزان رشد و نمو کودک

51-     بررسی آگاهی نگرش و عملکرد والدين نسبت به عوارض زود از دست دادن دندان های شيری

52-     بررسی آگاهی والدين کودکان مبتلا به شکاف کام و لب نسبت به پروسه درمان  

53- تعيين استانداردهاي پايش و ارزشيابي برنامه مانا در كودك سالم

54- تعيين ميزان بهره مندي كودكان از خدمات بخش سلامت و تغييرات آن نسبت به سال 81

55- ارزيابي صحت و دقت داده هاي نظام بررسي و مراقبت مرگ كودكان 59-1 ماهه و نوزادان

56- بررسي شيوع كودك آزاري در كودكان زير 12 سال در استان

57- بررسي شيوع حوادث و سوانح عمدي و غير عمدي در كودكان و نوجوانان در استان سيستان و بلوچستان

  58- ارتقاء سطح آگاهي ، نگرش و عملكرد مادران در خصوص مراقبت هاي دوران بارداري ،نوزادي و شيرخواري

59- بررسي استفاده از شير مادر و تغذيه مصنوعي و عوامل موثر بر آن

60- بررسي فاكتورهاي خطر تولد نوزاد نارس و كم وزن در بين زنان حامله مراجعه كننده به زايشگاه هاي استان

61- بررسي عمل مرگ و مير نوزادان در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان هاي استان

62- مطالعات اپيدميولوژيك و علت شناسي وزن تولد پائين در نوزادان ترم در استان

63- مطالعات اپيميولوژيك و علت شناسي وزن تولد پائين در نوزادان نارس در استان

64- مطالعات اپيدميولوژيك و تعيين عوامل مرتبط با سوءتغذيه در كودكان زير 5 سال در استان

65- تعيين اثر مكمل روي در افزايش رشد قدي كودكان منطق

 

آيين نامه مركز تحقيقات سلامت كودكان و نوجوانان

 

ماده 1- تعريف : مركز تحقيقات سلامت كودكان و نوجوانان با هدف توانمند سازي پژوهش در بخش هاي باليني بر اساس همگرايي در آموزش , خدمت و درمان تشكيل مي گردد .

ماده 2- ساختار اين واحد از چهار بخش زير تشكيل مي گردد :

    الف - كميته اجرايي

    ب- كميته مشاورين

   ج - شوراي پژوهشي

   د - واحد ثبت و نگهداري نمونه هاي بيماران

ماده 3- تركيب اعضاء كميته اجرايي به شرح زير است :

¨    بند 1- معاونت پژوهشي دانشگاه

¨    بند 2 - معاونت آموزشي دانشگاه

¨    بند 3- رياست مركز پزشكي , آموزشي و درماني علي ابن ابيطالب (ع)

¨    بند 4- معاونت آموزشي پژوهشي بيمارستان

¨    بند 5- سوپر وايزر آموزشي بيمارستان

¨    بند 6 - اعضاء كميته تحقيقات دانشجويي

ماده 4- وظايف كميته اجرايي مركز تحقيقات سلامت كودكان و نوجوانان به شرح زير است :

¨    بند 7- ايجاد بستر مناسب جهت راه اندازي واحد, شامل تهيه فضاي فيزيكي , تجهيز و راه اندازي و تامين پرسنل مور نياز واحد

¨    بند 8- پشتيباني و انجام هماهنگي هاي بين بخشي و درون بخشي لازم جهت تسهيل فعاليت هاي واحد

¨    بند 9 - پيگيري مصوبات اجرايي شوراي پژوهشي واحد

¨    بند10- پيگيري برگزاري كارگاه هاي آموزشي و تهيه امكانات مورد نياز اين كارگاه ها

¨    بند 11 - هماهنگي هاي لازم جهت تخصيص بودجه مور نياز واحد

¨    بند 12- تهيه و توزيع و تحليل CV جهت انجام Pre test  و Post test  

¨    بند 13- انتخاب همكاران از بين اعضاء هيئت علمي جهت حمايت علمي

¨    بند 14- ايجاد امكانات جهت تسهيل دسترسي به خدمات پژوهشي اعضاء هيئت علمي

¨    بند 15 - تامين امكانات اطلاع ر ساني جهت رويداد هاي پژوهشي

¨    بند 16- تلاش در جهت جذب منابع مالي وانساني در حيطه تحقيقات سلامت كودكان و نوجوانان

¨    بند 17 - تدوين سيستم ارزشيابي تحقيقات باليني و شاخص هاي مناسب براي ارزيابي پيشرفت نسبت به سال هاي قبل

¨    بند 18- تاسيس واحد ثبت اطلاعات و نمونه ها   

   تبصره 1 - كميته اجرايي ماهانه يكبار تشكيل جلسه ميدهد ودر اين جلسه پس از استماع گزارش ماهانه سرپرست مركز از فعاليت هاي واحد به مشكلات اجرايي و مسايل مطرح شده توسط سرپرست مركز در زمينه واحد رسيدگي مي نمايد

ماده 5-  سرپرست واحد

           تعريف : يكي از اعضاء هيئت علمي داراي سابقه پژوهشي درخشان مي باشد .

ماده 6- شرح وظايف سرپرست واحد

¨    بند 19 - تشكيل جلسات شوراي پژوهشي واحد

¨    بند 20 - ارسال صورتجلسات شوراي پژوهشي واحد جهت اعضا و معاونت پژوهشي دانشگاه

¨    بند 21 -نظارت برنحوه عملكرد واحد و پرسنل آن

¨    بند 22- حضور در جلسات شوراي پژوهشي دانشگاه به عنوان نماينده شوراي واحد تحقيقات سلامت كودكان و نوجوانان

¨    بند 23­­-عضويت در كميته اجرايي واحد و پيگيري مصوبات شوراي پژوهشي واحددر شوراي پژوهشي دانشگاه و كميته اجرايي واحد.

¨    بند 24-تهيه دستور كار جلسات شوراي پژوهشي واحد با همكاري دبير شورا

¨    بند25-ترغيب اعضاي هيئت علمي شاغل در مركزجهت مشاركت در فعاليت واحد.

¨    بند 26- برگزاري جلسات مشترك بين كميته اجرايي و شوراي پژوهشي واحد در صورت لزوم و صلاحديد

¨    بند27-نظارت, پيگيري و برنامه ريزي براي برگزاري كارگاهاي آموزشي

¨    بند28- نظارت پيگيري و برنامه ريزي براي انجام مشاوره

¨    بند 29- نظارت پيگيري تاسيس وتجهيز بيو بانك

¨    بند 30- نظارت بر تكميل CV ها اعضاء مركز و روز آمد نمودن آن و تشكيل پرونده براي اعضاء هيئت علمي 

   تبصره 2- انتخاب سرپرست واحد : سرپرست واحد از بين كميته اجرايي انتخاب و منتصب مي شود.

ماده 7-كميته مشاورين واحد

          تعريف-اين كميته شامل افراد توانمند در زمينه هاي آما ر اپيدميولوژي  مقا له نويسي و     ساير توانمندي هاي لازم جهت انجام پروسه هاي يك پژوهش مي باشند كه با دعوت و ابلاغ معاونت پژوهشي دانشگاه به عضويت اين كميته در مي آيند

ماده 8- وظايف اعضاي كميته مشا ورين واحد به شرح زير است :

¨    بند31- ارايه كليه خدمات مشاوره اي متناسب با رشته تحصيلي در انجام پژوهش به اعضاي هيئت علمي و محققين علاقمند در واحد سلامت كودكان و نوجوانان با برنامه قبلي

¨    بند 32- شركت در جلسات شوراي پژوهشي واحد با دعوت دبير واحد .

¨    بند 33- برگزاري جلسات ماهانه در محل معاونت پژوهشي و تبادل نظر و ارايه گزارش كار و پيشنهادهاي احتمالي .

ماده 9-  شوراي پژوهشي واحد

          تعريف - شوراي پژوهشي واحد تحقيقات سلامت كودكان و نوجوانان مركز پزشكي آموزشي و درماني علي ابن ابيطالب(ع) كه در ادامه با عنوان واحد به آن اشاره مي شود مرجعي است به منظور پيگيري  و اجراي وظا يفي كه متعقبا "(در ماده 12) به آن محول ميگردد .

 

 

ماده 10- تركيب اعضاي شورا به شرح زير است

¨    بند 34- معاونت آموزشي پژوهشي بيمارستان

¨    بند 35- سرپرست واحد تحقيقات سلامت كودكان و نوجوانان

¨    بند 36- مديريت امور پژوهشي دانشگاه

¨    بند 37- نماينده معاونت پژوهشي دانشگاه (دبير شورا)

¨    بند 38-يك نفر نماينده پژوهشي هر گروه با ليني بيمارستان (به پيشنهاد گروه)

¨    بند 39-يك نفر مشاوره آمار و اپيد ميو لوژي

¨    بند 40- يك نفر از پرسنل بيمارستان كه داراي  سوابق پژوهشي مي باشدبا معرفي رياست مركز

¨    بند 41- يكي از اعضاي هيات علمي پايه به عنوان نماينده دانشكده پزشكي با معرفي رييس دانشكده

¨    بند 42- نماينده كميته تحقيقات دانشجويي

   تبصره 3-ابلاغ اعضاي شوراي پژوهشي واحد توسط معاونت پژوهشي دانشگاه صادر مي شود

ماده 11- ضوابط تشكيل شورا ي پژوهشي واحد تحقيقات سلامت كودكان و نوجوانان به شرح زير است:

¨    بند 43 - اعضاي شوراي پژوهشي واحد بايد در زمينه هاي تحقيقاتي فعاليت داشته و دوره هاي روش تحقيق مقدماتي و متوسط را گذرانده باشند.

¨    بند 44- شوراي پژوهشي واحد حداقل هر دو هفته يكبار تشكيل ميشود و در صورت لزوم و به صلاح ديد سرپرست واحد جلسات فوق العاده نيز بر گزار خواهد نمود .

¨    بند 45- جلسات شوراي پژوهشي واحد با حضور نصف بعلاوه يك اعضا رسميت مي يابد.

¨    بند 46- رياست جلسات شوراي واحد بر عهده سرپرست واحد و يا جانشين ايشان ميباشد

¨    بند 47- براي تشكيل شورا حضور سرپرست واحد و يا جانشين ايشان (از اعضاي شورا )كه قبلا" مشخص و معرفي شده به عنوان رييس جلسه الزاميست .

¨    بند 48- نماينده معاونت پژوهشي دانشگاه به عنوان دبير شورا انتخاب ميگردد .

¨    بند 49- موصوبات شوراي پژوهشي واحد بايد طي صورتجلسه اي به امضاي شركت كنندگان حاضر در جلسه رسيده و يك نسخه از آن به معاونت پژوهشي دانشگاه جهت عقد قرار داد ارسال گردد.

¨    بند50 - بررسي نحوه پيشرفت طرح هاي پژوهشي مصوب و گزارش پيشرفت كار

¨    بند 51 - بررسي گزارش نهايي طرح هاي مصوب و تصويب آن ها

ماده 12- وظايف شوراي پژوهشي واحد تحقيقات سلامت كودكان و نوجوانان

¨    بند 52- بررسي و تصويب طرح هاي پژوهشي دريافتي.

  تبصره 4-شوراي پژوهشي واحد ميتواند در صورت لزوم جهت بررسي و اظهار نظر در زمينه طرح هاي تحقيقاتي حسب مورد از افراد صاحب نظر ديگر نيز نظر خواهي نمايد

   تبصره 5-شوراي پژوهشي واحد موظف است طرح هاي دريافتي را ظرف مدت 2-4 هفته مورد بررسي و اظهار نظر قرار دهد.

¨    بند 54- توسعه نظام اطلاعات بيمارستاني به عنوان منبع اصلي داده هاي پژوهشي .

¨    بند55- تقويت زمينه هاي رعايت اخلاق در پژوهش هاي باليني و ارجاع كليه طرح هايي كه نيازمند تاييد كميته اخلاق پزشكي را دارد به اين كميته و اخذ تاييد كميته اخلاق دانشگاه قبل از تاييد نهايي آنها.

¨    بند56- بررسي preproposal   (بررسي مقاصد تحقيقاتي) با حضور محقق و بررسي جوانب مختلف آن و كمك به تكميل طرح 

¨    بند 57- تدوين سياستهاي پژوهشي مركز با توجه به خط مشي پژوهشي دانشگاه

¨    بند 58 - مطالعه و پيشنهاد راهكارهاي ايجادانگيزه و علاقه در اعضاي هيات علمي وغير هيات علمي و پرسنل مركز جهت فعال نمودن پژوهش .

¨    بند 59- بررسي و اظهار نظر راجع به توان پژوهش مركز بر اساس معيارهاي مشخص شده از سوي دانشگاه و منعكس نمودن آن به معاونت پژوهشي دانشگاه

¨    بند 60- بررسي نظرات گروه هاي آموزشي مركز در مورد اولويت هاي تحقيقاتي و ارائه آن به معاونت پژوهشي دانشگاه.

¨    بند 61- تشويق انجام پژوهشهاي بين گروهي و فراهم نمودن امكانات لازم جهت هماهنگي اينگونه پژوهشها .

¨    بند 62- تشويق مجريان به كاربردي نمودن نتايج تحقيقات و ارائه نتايج پژوهش هاي پايان يافته جهت ارتقاي وضعيت آموزشي و درماني بخش هاي آموزشي مركز و دستيابي به guideline پيشگيري تشخيص  و درمان و توانبخشي بر اساس يافته هاي پژوهشي.

¨    بند 63- تنظيم گزارش ساليانه فعاليتهاي پژوهشي مركز و تعيين و معرفي پژوهشگران نمونه به معاونت پژوهشي دانشگاه.

¨    بند 64- حمايت و همكاري در جهت تدوين تاليف و  ترجمه كتاب و ارائه مقالات در سمينارهاي داخلي و خارجي با هماهنگي حوزه معاونت پژوهشي.

¨    بند 65-بررسي و اظهار نظر در مورد برگزاري سمينارها, كنگره ها و كارگاه هاي پيشنهادي ازگروه هاي مختلف

ماده 13- دبير شوراي پژوهشي واحد

تعريف- دبير نماينده معاونت پژوهشي دانشگاه در شوراي پژوهشي واحد ميباشد كه از بين كارشناسان حوزه معاونت پژوهشي انتخاب مي گردد .

ماده 14- وظايف دبير شورا ي پژوهشي واحد به شرح زير است:

¨    بند 66- تهيه صورت جلسات شوراي واحد .

¨    بند 67- تهيه برنامه زمانبندي جلسات شوراي پژوهشي با مشورت سرپرست واحد .

¨    بند 68- تهيه برنامه زمانبندي و اجرايي كارگاهها با مشورت و همكاري سرپرست واحد .

¨    بند 69- تهيه برنامه و زمانبندي جلسات مشاوره كميته مشاورين و دعوت از اعضاي اين كميته جهت شركت در جلسه شوراي پژوهشي واحد حسب مورد.

¨    بند 70- ارايه پروپوزال ها ارسال شده به واحد در جلسه شوراي پژوهشي واحد .

¨    بند 71- انجام فعاليتهاي اداري مرتبط با واحد در معاونت پژوهشي دانشگاه .

ماده 15- چرخه تصويب طرح ها ي تحقيقاتي ارايه شده به واحد:

¨    بند 72- طرح دهندگان بايد پيش نويس طرح تحقيقاتي خود را در قالب فرم هاي ويژه اين كار  (Proposal)تهيه و جهت پيگيريهاي بعدي به شوراي پژوهشي مركز ارجاع دهند.

v   تبصره 6- فرم هاي پيش نويس طرحهاي تحقيقاتي تحت نظر كارشناسان حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه طراحي و تدوين گرديده و در اختيار واحد قرار ميگيرد.

¨    بند 73- شوراي واحد پس از بررسي طرح و در صورت نياز اظهار نظر كارشناسي افراد ديگر نسبت به رد يا قبول طرح اظهار نظر كرده و نتيجه را به معاونت پژوهشي دانشگاه منعكس مينمايد .

   تبصره 7 - در صورتيكه شوراي پژوهشي دانشگاه نسبت به تصويب نهايي طرح ها به شوراي واحد تفويض اختيار نمايد اين شورا حسب آن رفتار خواهد كرد .

 

ماده 16- ضوابط اجرايي و طرح تحقيقاتي

¨    بند 74- هر محقق بعنوان مجري اول طرح نمي تواند در يك زمان در بيش از سه طرح به عنوان مجري اول باشد و مجري بودن طرح سوم با تاييد شورا بلامانع است.(اين طرح ها شامل طرح هاي دانشگاه نيز مي شود )

¨    بند 75- براي فعاليت هر محقق به عنوان همكار طرح محدوديتي وجود ندارد.

¨    بند 76- چنانچه ادامه يك  طرح تحقيقاتي در حين اجرا مقدور نباشد و طرح لاجرم تعطيل گردد مجري طرح بايد اين مطلب را به طور كتبي به شوراي واحد به همراه رونوشت به حوزه معاونت پژوهشي اطلاع دهد تا در مورد طرح حسب مقررات و آيين نامه شوراي پژوهشي دانشگاه اقدام گردد.

¨    بند 77- مجري طرح موظف است نتيجه طرح را به صورت سخنراني در مركز جهت ساير اعضاي هيات علمي و دانشجويان ارايه نمايد و پرداخت %20هزينه پرسنلي طرح مربوط به اين كار مي باشد.

ماده 17- امور حقوقي طرح تحقيقاتي

¨    بند 78-كليه امور حقوقي طرح هاي تحقيقاتي مصوب واحد تحقيقات سلامت كودكان و نوجوانان منطبق با آيين نامه شوراي پژوهشي دانشگاه ميباشد.

  ماده 18- بازنگري آيين نامه واحد

¨    بند 79 -آيين نامه واحد سالانه يكبار آن هم در صورت تاييد اكثريت اعضاي شوراي پژوهشي واحد مي تواند مورد بازنگري قرار گيرد.

¨    بند 80- در صورتي كه اعضاي شوراي پژوهشي واحد نسبت به بازنگري آيين نامه واحد راي مثبت بدهند پيشنهاد كنندگان تغيير در آيين نامه موظفند ظرف مدت دو هفته پيشنهادات خود را در جهت اصلاح يا تغيير آيين نامه به صورت كتبي به سرپرست واحد جهت در اختيار قراردادن ساير اعضاي واحد تحويل دهند.

اين آيين نامه در18 ماده, 80  بند و 7   تبصره در مورخ.......... به تاييد نهايي شوراي واحد تحقيقات سلامت كودكان و نوجوانان رسيد و جهت تاييد نهايي به شوراي پژوهشي دانشگاه ارسال گرديد.

 

 

با تشكر

مركز تحقيقات سلامت كودكان و نوجوانان

 

 

کارگاهها و دوره های بازآموزی: 

 

برنامه بازآموزی پزشکان عمومی (کودکان)

چهارشنبه : 28/11/88

10-8                        عفونت های حاد تنفسی در کودکان -  دکتر میری      

15/10-  10               استراحت   

15/12-15/10            گلو درد وتب روماتیسمی - دکتر نوری

13-15/12                 پرسش وپاسخ

 

پنج شنبه : 29/11/88

10- 8                  کاربرد منطقی آنتی بیوتیک در کودکان - دکتر سلیمانی

15/10-10            استراحت

15/12-15/10       بیماریهای عفونی شایع در کودکان -  دکتر سلیمانی 

13-15/12            پرسش و پاسخ

مکان : ستاد مرکزی شماره 2 - سالن EDC

 

برنامه بازآموزی پزشکان عمومی (کودکان)

 

چهارشنبه : 23/2/8          

10-8                    عفونت ادراری در کودکان -  خانم دکتر صادقی

15/10-10                    استراحت

15/11-15/10            ریفلاکس ادراری در کودکان  -  آقای دکترفاضلی

13-15/11                  دردهای شکمی در کودکان  -  خانم دکتر خلیلی

 

پنج شنبه :24/2/88

10- 8                          گلومرولونفریت و نارسایی کلیه -   خانم دکتر صادقی

15/10-10                     استراحت                

15/12-15/10                گریه شدید و بیقراری -  خانم دکتر خلیلی

13-15/12                     پرسش وپاسخ

 

برنامه بازآموزی پزشکان عمومی (کودکان)

 

چهارشنبه : 5/12/88

10-8                         دردهای شکمی در کودکان -   دکتر میری

15/10-10                  استراحت

15/12-15/10          گریه شدید و بیقراری - دکترنخعی مقدم

13-15/12                 استراحت

 

 

پنج شنبه :6/12/88

10- 8                       عفونت ادراری در کودکان  - دکتر صادقی

15/10-10                 استراحت

15/11-15/10          ریفلاکس ادراری در کودکان  -  دکترفاضلی

13-15/11                   گلومرولونفریت و نارسایی کلیه  - دکتر صادقی

مکان : بلوار بهداشت - ستاد مرکزی شماره 2 -  سالن EDC

 

 

برنامه بازآموزی پزشکان عمومی (کودکان)

چهارشنبه : 11/9/88

10-8                        عفونت های حاد تنفسی در کودکان  -  دکتر میری

15/10-10                 استراحت

15/12-15/10          گلو درد وتب روماتیسمی -  دکتر نوری

13-15/12                 پرسش وپاسخ

 

پنج شنبه : 12/9/88

10- 8                       کاربرد منطقی آنتی بیوتیک در کودکان -  دکتر سلیمانی

15/10-10                  استراحت

15/12-15/10           بیماریهای عفونی شایع در کودکان  - دکتر سلیمانی

13-12/15                 پرسش و پاسخ

مکان : بلوار بهداشت - ستاد مرکزی شماره 2 -  سالن EDC

 

برنامه مدون پزشکان عمومی

 

1- عفونت ادراری        -   علایم بالینی                     " 15

                            -  تستهای تشخیصی                15  

                            -  درمان                              " 30

                            - پیگیری                              " 30

2-  گلومرولونفریت ونارسایی کلیه :         - اتیولوژی          " 15

                                                    - علائم بالینی    " 15

                                                    - تشخیص         " 15

                                                    - درمان             " 15

                                                   - عوارض            " 15

                                                   - پیش آگهی       " 15

3-گریه شدید وبیقراری :                     - اتیولوژی            " 30

                                                  - تشخیص افتراقی " 30

                                                  - اقدامات تشخیصی مناسب       " 20

                                                  - درمان                                 " 20

                                                  - پیگیری                                " 20

4- درد شکمی :                              -   پاتوفیزیولوژی                       " 30

                                                  -  اتیولوژی                             " 30

                                                  -  اقدامات تشخیصی               " 30

                                                  - درمان                                " 30

5- عفونت های تنفسی در کودکان :      - انواع عفونت                         " 15

                                                  - اتیولوژی                              " 15

                                                  -   پاتوفیزیولوژی                      " 15

                                                  - علایم بالینی                        " 15

                                                  - تشخیص وتشخیص افتراقی     " 15

                                                  - درمان                               " 15

6- کاربردمنطقی آنتی بیوتیک د ر اطفال  - انواع آنتی بیوتیک ها             " 20

                                                  - روش تجویز داروها               " 20

                                                  - اندیکاسیون تجویز                 20"                         

                                                  - عوارض جانبی شایع           " 30

 

7- بیماریهای عفونی شایع کودکان :         - اسهال عفونی                " 30

                                                     - منژیت                          " 30

                                                     - بیماریهای بثوری              " 60

 

8- گلو درد و تب روماتیسمی :                -  اتیولوژی                       " 15

                                                     - علایم بالینی                  " 15

                                                     - اقدامات تشخیصی          " 20

                                                     - درمان                          " 20

                                                    - پیگیری                          " 20

 

 

مشخصات کارگاه های توانمند سازی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - مرکز تحقیقات سلامت کودکان ونوجوانان

 

 

عنوان کارگاه

برنامه مدون پزشکان عمومی

تاریخ برگزاری

25/7/87

محل برگزاری

بلوار بهداشت ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سالن EDC

نام اساتید

دکتر محسن جوادزاده - دکترغلامرضا سلیمانی- دکتر منیژه خلیلی

برنامه کارگاه

تغذیه وایمن سازی در کودکان

سر فصلهای آموزشی

اهمیت ایمن سازی - تغذیه کودک - پایش رشد

گروه هدف

پزشکان عمومی

شرایط شرکت کنندگان

فارغ التحصیل پزشکی عمومی

آدرس وتلفن تماس

پردیس علوم پزشکی زاهدان  2440658- 0541

کارشناس مسئول ثبت نام

خانم جعفری

امتیاز باز آموزی

دارد

مجوز سازمان برنامه ریزی

دارد

مهلت ثبت نام

16/7/87

هزینه ثبت نام

5000 تومان

 

 

 

 

 

مشخصات کارگاه های توانمند سازی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - رکزتحقیقات سلامت کودکان ونوجوانان عنوان کارگاه

برنامه مدون پزشکان عمومی

تاریخ برگزاری

24/7/87

محل برگزاری

بلوار بهداشت ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سالن EDC

نام اساتید

دکتر مجید نادری

برنامه کارگاه

بیماریهای خونی در کودکان

سر فصلهای آموزشی

کم خونیهای شایع- اختلالات انعقادی- بیماریهای بثوری

گروه هدف

پزشکان عمومی

شرایط شرکت کنندگان

فارغ التحصیل پزشکی عمومی

آدرس وتلفن تماس

پردیس علوم پزشکی زاهدان  2440658- 0541

کارشناس مسئول ثبت نام

خانم جعفری

امتیاز باز آموزی

دارد

مجوز سازمان برنامه ریزی

دارد

مهلت ثبت نام

16/7/87

هزینه ثبت نام

5000 تومان

 

 

 

 

 

 

دستورالعمل اجرایی نحوه اخذ مجوز تاسیس مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی(دولتی وغیر دولتی) و نحوه ارزشیابی آنها


 
   دانلود : دستورالعمل تاسیس مراکز تحقیقاتی           حجم فایل 38 KB