کمیته اقدام پژوهی


 

 

شرح وظایف کمیته :

 

  1. راهکارهای ایجاد انگیزه در پرسنل جهت انجام طرحهای تحقیقاتی در راستای نیازهای اصلی
  2. عمومیت بخشیدن به امر تحقیق و استفاده از توانمندیهای بالقوه افراد در رفع مشکلات و موانع موجود
  3. برگزاری کارگاههای توانمند سازی پرسنل
  4. ترغیب پرسنل در حوزه های مختلف تابا علاقمندی نسبت به طرح راه حل های پیشنهادی برای حل مشکلات حوزه کاری خود بپردازند

 

 

 

اعضای کمیته:

دکتر محسن طاهری

خانم شهناز کیخا

محمدرضا ناصری نیا

عبدالرزاق پاکزاد

دکتر حمید محمدی

دکتر مریم ضیایی

دکتر مریم دهمرده

دکتر ملک کیانی