معرفي كارشناسان


 

معرفی کارشناسان: 

 کارشناس  سمینارها و کنگره ها : اسحاق بامبري

تلفن داخلی: 1267

تلفن مستقیم:3416701-0541

فاکس: 3416701-0541

Email : ebameri@yahoo.com

 

کارشناس روابط بین الملل و بین دانشگاهی: فاطمه مودی

Emai : f.moodi@gmail.com

تلفن داخلی: 1267

تلفن مستقیم:3416701

فاکس: 3416701

 

کارشناس مترجم : شیما نخعی

 تلفن داخلی: 1267

تلفن مستقیم:3416701

فاکس: 3416701

Email : shimanakhaie@yahoo.com