كتب منتشر شده
لیست کتابهای منتشره دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

ردیف

عنوان کتاب

مولفان / مترجمان

تالیف / ترجمه

سال انتنشار

بها (تومان)

طرح جلد

 1


آناتومی جامع تنه پزشکی

(چاپ دوم)


دکتر حمیدرضا محمودزاده ثاقب

دکتر زهرا حیدری

دکتر محمد حسن کریم فر

دکتر پریچهر پاس بخش

دکتر مهدی مهدی زاده

دکتر سید محمد حسین نوری موگهی

 تالیف

 1387

 8000

 

 2

 بافت شناسی و جنین شناسی اختصاصی دهان و دندان


دکتر زهرا حیدری

دکتر حمیدرضا محمودزاده ثاقب

دکتر سید محمد حسین نوری موگهی

 تالیف

 1381

 3500

 

 3

 تهویه مکانیکی (کاربردهای فیزیولوژیک و بالینی)


دکتر شهرام امینی

دکتر ایرج نیک پی

دکتر مرضیه نادری

 ترجمه

 1383

 6800

 

 4

 محلول سازی در آزمایشگاه مواد غذایی و بهداشتی


مسعود فیروزکوهی

فریبا هرمزی

مریم اسلامی

 تالیف

 1387

 4500

 

 5

 چکیده باکتری شناسی پزشکی

 دکتر اباصلت برجی

 ترجمه

 1384

 2600

 

 6

 کاربرد آمار در تحقیقات علوم پزشکی

 حسین انصاری ، مجتبی اکبری

 تالیف

 1387

 5000

 

 7

 مخدرها در طب اطفال


دکتر ایرج شهرامیان

دکتر فرهاد کهن

دکتر عبدالوهاب مرادی

 تالیف

 1383

 1500

 

 8

 آمار با اطمینان


دکتر مسعود رودباری

دکتر سید حسن صانعی

 ترجمه

 1383

 2500

 

 9

 مدیریت اتاق عمل


محمدرضا فیروزکوهی

فتحعلی عظیمی رودکنار

عزیزاله اربابی سرجو

 تالیف

 1384

 2100

 

 10

 مفاهیم روان پرستاری

 علی نویدیان

 تالیف

 1384

 2000

 

 11

 پرتوتابی فرابنفش و کاربرد آن در گندزدایی و تصفیه آب و فاضلاب


دکتر فروغ واعظی

دکتر ادریس بذرافشان

 تالیف

 1387

 4000

 

 12

 علل هماچوری و پروتئین اوری در کودکان و چگونگی ارزیابی و درمان آن


دکتر سید محمد تقی حسینی طباطبایی

دکتر فریبا سوادکوهی

تالیف 

 1385

 2950

 

 13

 آریتمی در کودکان


دکتر نورمحمد نوری

دکتر ایرج شهرامیان

 تالیف

 1385

 5000

 

 14

 اصول مراقبتهای پرستاری از زخم


محمدرضا گودرزی

مهین بدخش

 تالیف

 1384

 1200

 

 15

 یادداشتهایی بر ویروس شناسی پزشکی

 دکتر امیرحسین محققی فرد

 ترجمه

 1380

 1650

 

 16

 پروبیوتیک ها و کاربرد آنها در پزشکی


دکتر ریحانه وجدانی

دکتر علی بهاری

 تالیف

 1384

 2500

 

 17

 آناتومی سطحی بدن

 دکتر هوشنگ رفیقدوست

 تالیف

 1379

 3000

 

 18

 بیماری های قلب در کودکان


دکتر نورمحمد نوری

دکتر ایرج شهرامیان

 تالیف

 1384

 5000

 

 19

 بافت شناسی

 دکتر محمد رضا عرب

 تالیف

 1388

 6500

 

 20

 مراقبت از بیمار مبتلا به ایدز در منزل


دکتر محمد نصر دادرس

دکتر مریم سرگلزایی مقدم

فرح اباذری

  ترجمه

 1384

 1400

 

 21

 برنامه لیدکامب در مداخله زود هنگام لکنت


مهدی بختیار

محمد صادق سیف پناهی

حمید کریمی

 ترجمه

 1387

 5000

 

 22

 بیوشیمی چشم


دکتر علیرضا نخعی

مژگان عرفانی

 ترجمه

1384 

 4800


 23

 جراحی مغز و اعصاب

 دکتر وفا رحیمی مؤقر

تالیف 

1384 

1450 

 

 24

 نگرشی نو بر روش تحقیق در علوم پزشکی

  دکتر فاطمه رخشانی

 تالیف

1382 

1400 


 25

آناتومی جامع تنه پزشکی

 (چاپ اول) 

 دکتر حمیدرضا محمودزاده ثاقب و همکاران

 تالیف

 1384

 6000

 

26

راهنمای تجویز دارو

دکتر فرشید عابدی

دکتر مسعود صالحی

دکتر محمد آیتی فیروزآبادی

تالیف

1385

3500


27

بافت شناسی

(کتاب الکترونیکی)

دکتر حمیدرضا محمودزاده ثاقب

دکتر زهرا حیدری

دکتر نوری موگهی

تالیف 

 1383

 1000


28

سلول و بافت شناسی عمومی بالینی

دکتر حمیدرضا محمودزاده ثاقب

دکتر زهرا حیدری

تالیف

1388

 


29

دعاهای منتخب از کلام ا... مجید

دکتر حمیدرضا محمودزاده ثاقب

دکتر زهرا حیدری

گردآوری و تالیف

1388

1200


30

تریاژ به روش کانادایی

حامد سارانی،امیر حسن میرحقی، اصغر گل افشان، سمیرا راهبر کهخا

ترجمه

1389

3000


31

مصاحبه انگیزش در مراقبت های  بهداشتی درمانی

دکتر علی نویدیان، سیداحمداحمدی، دکتر نورمحمد بخشانی، دکتر حمید پورشریفی

ترجمه

1389

5000


32

مصاحبه انگیزش در درمان مشکلات روانشناختی

دکتر علی نویدیان، محمدرضا عابدی، دکتر نورمحمد بخشانی، دکتر حمید پورشریفی

ترجمه

1389

8000


33

دیابت وبیماریهای کلیوی

دکتر هوشنگ سندگل،دکتر محمودعلی جواهری

ترجمه

1389

1500


34

کاربردسیستمهای غشایی در تصفیه فاضلاب

دکتر ادریس بذرافشان، دکتر محمد علی ززولی،مهندس علیرضا حسینی

ترجمه

1389

4500


35

پزشکی مبتنی برشواهد بدون دردسر

دکتر مینو یغمایی،دکتر فرشید اربابی، دکتر مژگان مختاری

ترجمه

1389

2800


36 فیزیک پایه و اندازه گیری در هوشبری  جمیل آریایی،مهدی شیرین شاندیز، سید محمود نجفیان رضوی  ترجمه  1390  8000  

37 مصاحبه انگیزشی(راهنمای عملی مصاحبه انگیزشی گروهی دکتر علی نویدیان،دکتر حمید پورشریفی تالیف 1390 4000  

38 تکامل و بافت شناسی دهان و دندان دکتر زهرا حیدری، دکتر حمیدرضا محمودزاده ثاقب تالیف 1391 13800

39 دستورالعمل انجام تعدادی از آزمایشات رایج در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی بر اساس الگوی SOP علیرضا سلیمی خراشاد تالیف 1390 12000

40 نقد مقالات علوم پزشکی دکتر زهرا سپهری ترجمه 1391 8400