آيين نامه ها


 

 

آئين نامه اجرايي استفاده از دوره فرصت مطالعاتي  اعضاي هيئت علمي دانشگاهها, دانشكده ها و موسسات تحقيقاتی علوم پزشكي

آئين نامه شركت در همايشهاي علمي خارج از كشور

مصوبات شورای پژوهشي دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در مورد پرداختهاي همایشهای خارجی:

مصوبات شوراي پژوهشي دانشگاه درخصوص عضويت در انجمنها و خريد كتب خارجي

 

 

 

آئين نامه اجرايي استفاده از دوره فرصت مطالعاتي  اعضاي هيئت علمي دانشگاهها, دانشكده ها و موسسات تحقيقاتی علوم پزشكي

مقدمه:  با استعانت از خداوند متعال و به منظور ايجاد فرصت لازم جهت بهره گيري اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و دانشكده ها و موسسات تحقيقاتی علوم پزشكي  وابسته به وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي از دستاوردهاي علمي و پژوهشي وآشنايي آنها با دانش نوين بشري در عرصه هاي علوم پزشكي وانتقال آن به موسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور و تبادل اطلاعات و تجارب حاصله، اين آيين نامه تدوين گرديد.

اعضاي هيئت علمي دانشگاهها، دانشكده ها و موسسات آموزشي و پژوهشي علوم پزشكي كشور (كه در اين آيين نامه دانشگاه ناميده مي شوند) مي توانند طبق ضوابت مندرج در آيين نامه از دوره فرصت مطالعاتي ( كه در اين آيين نامه دوره ناميده مي شود) استفاده نمايند.

ماده1- استادان، دانشياران واستادياران تمام وقت رسمي قطعي آموزشي يا پژوهشي دانشگاهها مي توانند از اين دوره در هر نوبت حداقل سه ماه و حداكثر 12 ماه استفاده نماييد.(مطابق دستور جديد،اعضاي هيت علمي ،آزمايشي و پيماني نيز مي توانند استفاده نمايند.

تبصره1- استفاده از دوره صرفأ به صورت پيوسته و متداوم در خارج از كشور به ازاء حداقل 5 سال خدمت مداوم تمام وقت جهت هر نوبت براي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران، شهيد بهشتي،  ايران،  اصفهان،  اهواز،  تبريز، شيراز و مشهد و چهار سال يكبار براي ساير دانشگاهها خواهد بود.

تبصره2- استفاده ازاين دوره به صورت متداوم ويا متناوب در داخل كشور به ازاء حداقل چهار سال خدمت مي باشد.

تبصره3- استفاده مربيان و اعضاي هيئت علمي رسمي آزمايشي صرفأ از دوره فرصت مطالعاتي در داخل كشور، برابر مفاد اين آيين نامه بلامانع است.

ماده2- استفاده از اين دوره براي تمام متقاضيان واجد شرايط بر اساس امتيارات مندرج در مواد 1، 2 و 3  آيين نامه ارتقاء اعضاء هيئت علمي و ديگر فعاليتها و با رعايت حداقل امتيازات مكتسبه از زمان استفاده ازآخرين فرصت مطالعاتي (يا تاريخ استخدام رسمي آزمايشي براي كساني كه از اين دوره استفاده ننموده اند) بشرح زير خواهد بود.

تبصره1-در هر سال حداكثر ده درصد اعضاء هيئت علمي در هر دانشگاه مي توانند از اين دوره استفاده نمايند.

تبصره2- در صورتيكه تعداد واجد شرايط استفاده از دوره بيش از حد نصاب تعيين شده باشد انتخاب متقاضيان بر اساس تعيين الويت بر مبناي جمع امتياز كسب شده از موارد زير مي باشد:

الف- ارتباط دوره با فعاليتهاي پژوهشي متقاضي در جهت رفع نيازهاي كشور (حداكثر 15 امتياز)

ب- ارتباط دوره با پيشبرد برنامه هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه متبوع (حداكثر 15 امتياز)

ج- ميزان مشاركت متقاضي در هر يك از فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي وخدماتي - اجرايي برابر آيين نامه ارتقاء (حداكثر امتيازبراي هر فعاليت 10 و جمعا حداكثر 30  امتياز به ازاء هر سال‌)

د- امتيازات مربوط به مدت زمان فعاليت تمام وقت آموزشي و پژوهشي داوطلب به ازاء هر سال 10 امتياز

ه- خدمت در مراكز تحقيقا تي صنعتي، توليدي وخدماتي در مناطق محروم كشور به صورت مأموريت تمام وقت به ازاء هر سال كامل 15 امتياز

ماده 3- دانشگاه يا موسسه اي به عنوان موسسه ميزبان داخل يا خارج از كشور جهت انجام دوره قابل قبول است كه مورد تأیيد دانشگاه محل خدمت عضو هيئت علمي بوده بنحوي كه متقاضي بتواند به پيشرفتهاي علمي، فني و تحقيقاتي كه در منطقه دانشگاهي وي امكان دسترسي به آن نيست، دست يابد.

تبصره1- در رابطه با دوره فرصت مطالعاتي در خارج از كشور، صلاحيت كشور و واحد ميزبان، مدت و موضوع دوره فرصت مطالعاتي مي بايست در مرحله اول به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه رسيده و پس از اعلام مراتب توسط رئيس دانشگاه به معاون تحقيقات و فنآوري وزارت متبوع، در مرحله بعدي به تأييد كميته مربوطه در حوزه معاونت ياد شده برسد.

تبصره2-  شرايط ميزباني دوره در داخل كشور در گروهها و بخشهاي آموزشي: دانشگاهها يا مراكز پژوهشي كه "واحد ميزبان" ناميده خواهند شد براي رشته مورد نظر جهت گذراندن دوره داخلي مي بايست داراي شرايطی باشند که توسط وزارت بهداشت تعیین شده است و واحد میزبان توسط معاونت تحقیقات وفنآوری وزارت متبوع ارزشیابی و تائید صلاحیت شده باشد.

در صورتي كه واحدي جهت ميزباني اين دوره مورد تصويب كميته تخصصي ارزشيابي قرار گرفت، متقاضي پس  از انتخاب يكي از اعضاي هيئت علمي واحد ميزبان جهت راهنمايي انجام دوره به رئيس واحد معرفي خواهد شد.

 ماده4-  در خواست متقاضي جهت استفاده از دوره فرصت  مطالعاتي خارج از كشور پس از كسب نظر مدير گروه آموزشي مربوطه و تائيد رئيس دانشكده و يا موسسه براي بررسي كارشناسي به حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال و نتيجه پس از طرح در کمیته فرصت مطالعاتی به متقاضی اعلام مي گردد. متقاضی بایستی پس از دریافت موافقت کمیته اقدامات لازم را بعمل آورد.

 تبصره1- استفاده كننده از دوره فرصت مطالعاتي خارج از كشور مجاز به ثبت نام و ادامه تحصيلي براي اخذ مدرك دانشگاهي نمي باشد ودر اين مدت فقط از مقرري ارزي مربوط به هزينه زند گي وحق تكفل وعائله مندي مي تواند استفاده نمايد.(توضيح :با توجه به قطع شدن سهميه ارزي بجاي مقرري ارزي حقوق و مزاياي ماهانه بطور كامل پرداخت مي شود.)

 تبصره2- هزينه هاي بيمه درماني جهت متقاضي واعضاي خانواده همراه وي بر اساس سقف تعيين شده توسط مراجع ذيصلاح كشور ( بانك مركزي، ...) قابل پرداخت خواهد بود.

 ماده5- متقاضي در قبال استفاده از دوره فرصت مطالعاتي خارج از كشور بايد به موجب سند رسمي تعهد نمايد كه به مدت 3 برابر زمان استفاده از دوره در دانشگاه متبوع خدمت نمايد. به منظور حسن اجراي اين تعهد، متقاضي مي بايست به ميزان 2 برابر كل هزينه هاي ارزي و ريالي كه قرار است در طول استفاده از دوره فرصت مطالعاتي دريافت دارد ( مبلغ آن توسط دانشگاه متبوع تعيين خواهد شد) تعهد بسپارد. چگونگي اخذ تعهد به عهده دانشگاه متبوع مي باشد.  

متقاضي براي سپردن تعهد فوق به تشخيص دانشگاه ميتواند به يكي از دوروش زير با توجه به ساير مقررات اقدام نمايد:

الف- سپردن وثيقه ملكي

ب- سپردن ضمانت نامه معتبر كارمندي يا سپردن وجه نقد يا اوراق بهادار همانند سفته و بيمه نامه ( به غير از چك).

 ماده6- اعضاء هيات علمي در مدت استفاده از دوره خارج از كشور از حقوق و فوق العاده مخصوص مرتبه خود استفاده خواهند كرد. دانشگاه متبوع موظف است هزينه رفت و برگشت؛ هزينه عوارض گذر نامه و خروج از كشور آنها و خانواده شان ( حداكثر 5 نفر با احتساب متقاضي) را فقط يك بار در طول هر دوره پرداخت نمايد.

 ماده7- حقوق و مزاياي اعضاي هيات علمي كه از دوره فرصت مطالعاتي داخل كشور استفاده مي نمايد مطابق با آئین نامه ماموريتها توسط دانشگاه مبدا پرداخت خواهد شد. واحد ميزبان حتي الامكان تسهيلات رفاهي نظير مسكن را براي اين اعضا فراهم خواهد نمود.

ماده8- در دوره داخل كشور هزينه رفت و برگشت متقاضي و خانواده وي (حداكثر5 نفر با احتساب متقاضي) يك بار در طول مدت استفاده از هر دوره از محل اعتبارات دانشگاه مبدأ قابل پرداخت مي باشد.

 ماده9- لازم است دانشگاهها اعتبارات لازم را جهت انجام دورهاي فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي خود در بودجه سالانه پيش بیني و منظور نمايد.

تبصره1- مابه التفاوت معادل ريالي مقرري ارزي انجام دوره فرصت مطالعاتي متقاضي و افراد خانواده همراه وي (حد اکثر 5 نفر با احتساب متقاضي) با حقوق و مزاياي استفاده كننده، از محل اعتبارات دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود. دريافت حق التحقيق از موسسه اموزشي محل طي دوره در خارج از كشور بلامانع مي باشد.

تبصره2- معادل ريالي هزينه هاي بيمه درماني (موضوع تبصره2 ذيل ماده 4 اين ايين نامه) حداكثر به ميزان تعيين شده در دستور العمل هاي مربوطه پس از ارايه اسناد مثبته به شرط وجود اعتبار از محل اعتبارات دانشگاه قابل پرداخت مي باشد.

ماده10- در صورت وجود اعتبار تمام يا قسمتي از هزينه هاي لازم جهت اجراي طرح دوره فرصت مطالعاتي داخل كشور از محل رديف متمركز مربوطه در معاونت تحقيقات و فن اوري تامين و در اختيار واحد ميزان قرار مي گيرد.

ماده11- استفاده كننده از دوره فرصت مطالعاتي موظف است گزارش پيشرفت مطالعه و تحقيقات خود را به فواصل معيني كه در هنگام اعزام و در هر مورد تعيین خواهد گرديد (حداقل در فواصل زماني 3 ماهه) به دانشگاه متبوع خود ارسال نموده و حداكثر 2 ماه پس از پايان دوره نيز گزارش جامع از فعاليت هاي علمي و پژوهشي خود در طول دوره را به دانشگاه مربوطه تسليم نمايد.

 تبصره1- گزارش ادواري و نهايي دوره فرصت مطالعاتي بايستي مورد بررسي و تاييد شوراي پژوهشي دانشگاه قرار گيرد. در صورت عدم تاييد شورا و يا در مواردي كه به هر دليل استفاده كننده از ارايه گزارشهاي ياد شده استنكاف ورزيده باشد، از استفاده دوره هاي بعدي محروم خواهد شد. چنانچه گزارشهاي ادواري مورد تاييد شورا قرار نگرفت، دانشگاه مي تواند در صورت لزوم باقيمانده دوره فرصت مطالعاتي را لغو و مراتب را به استفاده كننده ابلاغ نمايد.

ماده12- مدت استفاده از دوره مطالعاتي جزء سابقه خدمت دانشگاهي استفاده كننده محسوب مي شود.

تبصره1- در مورد كساني كه گزارش آنها مورد تاييد شوراي پژوهشي دانشگاه قرار نگيرد، مدت دوره جزو خدمت استفاده كننده محسوب نخواهد شد.

ماده13- عضو هيات علمي هنگام استفاده از دوره فرصت مطالعاتي خارج از كشور نمي تواند از مرخصي استفاده نمايد.

ماده14- عضو هيات علمي در دوران استفاده از دوره فرصت مطالعاتي داخل كشور علاوه بر حقوق و فوق العاده مخصوص مي تواند از واحد ميزان حق التحقيق و نيز حق التدريس در دوره هاي اموزشي شبانه دريافت نمايد.

ماده15- انصراف از ادامه انجام دوره فرصت مطالعاتي (پس ازآنكه متقاضي بخشي از آن را انجام داده است)  به عنوان يك بار استفاده از دوره براي وي محسوب مي گردد.

تبصره1- چنانچه متقاضي استفاده از دوره خارج از كشور به هر دليل موفق به اخذ رواديد ورود به كشور ميزبان نگرديده ومراجعت نمايد،  با احتساب شرايط  و مدتي كه در خارج از كشور بوده؛ پرداخت حداكثر يك ماه مقرري ارزي به وي بلامانع مي باشد.

تبصره2- در صورت انصراف، عدم توفيق در اخذ روايد و يا نيمه تمام گذاردن دوره فرصت مطالعاتي در خارج از كشور، استفاده كننده موظف است نسبت به استرداد ارز مازاد دريافتي به بانك عامل اقدام نمايد. معاونت پژوهشي دانشگاه مسئول پيگيري اين امر مي باشد.

تبصره3- در صورتي كه عضو هيات علمي پس از اتمام دوره فرصت مطالعاتي به موقع خود را به دانشگاه متبوع معرفي ننمايد، غايب محسوب و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.

تبصره4- معاونت پژوهشي دانشگاه موظف است هر 6  ماه يكبار گزارشات علمي حاصل از انجام دوره هاي فرصت مطالعاتي اعضاي هيات علمي خود را با استفاده از شيوه هاي اطلاع رساني در اختيار ساير محققين كشور قرار دهد.

ماده16- رييس دانشگاه يا موسسه واحد ميزان (در صورت وابسته نبودن به دانشگاه) مي بايست نسبت به صدور گواهي نامه گذراندن دوره فرصت مطالعاتي داخل براي استفاده كننده اقدام نمايد.

ماده17- معاون پژوهشي دانشگاه موظف است اين آيين نامه را جهت اطلاع اعضاي هيات علمي به آنها ابلاغ نمايد.

ماده18- نظارت بر حسن اجراي اين آئین نامه به عهده معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي مي باشد.

اين آيين نامه به استناد ماده 5 اصلاحي پيوست شماره 6 آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور در يك مقدمه؛ 18 ماده و 18 تبصره در تاريخ17/11/80 به تصويب وزير بهداشت درمان و اموزش پزشكي رسيده و از تاريخ مذكور لازم الاجرا مي باشد. آيين نامه قبلي و اصلاحيه هاي آن لغو و بدون اعتبار اعلام مي گردد.

2-1- در بررسي و اخذ تصميم نسبت به اعطاي استفاده از دوره، توجه به موارد ذيل ضروري است:

الف- رعايت كامل آئين نامه اجرائي استفاده از دوره فرصت مطالعاتي اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها، دانشكده ها و موسسات تحقيقاتي علوم پزشكي

ب- عرصه هائي كه برابر اعلام مراكز تحقيقاتي داخل كشور مجوز برگزاري دوره فرصت مطالعاتي داخل را اخذ نموده اند و امكان گذراندن آن در مراكز ياد شده ميسر است در الويت نمي باشند.

پ- با توجه به محدوديت هاي اعتباري به ويژه يارانه ارزي، دوره هاي كوتاه مدت تر و نيز در عرصه هائي كه موجب انتقال دانش و فناوري نوين از مراكز معتبر علمي مي باشد در اولويت خواهند بود.

ماده2:

1-2- پرداخت هر گونه شهريه ممنوع است.

2-2- پس از بررسي و تصويب اعطاي دوره توسط كميته فرصت مطالعاتي و اخذ تعهد نامه و ضمانت محضري، نسبت به صدور ابلاغ استفاده از دوره به عنوان استفاده كننده، با امضاي بالاترين مقام مسئول اقدام گردد. اين ابلاغ مي بايست شامل تاريخ تصويب، رشته و يا عرصه مورد نظر، دانشگاه و كشور محل طي دوره مدت دوره و نيز هزينه هاي ماهانه قابل پرداخت (مطابق بندهای 1-2 و 1-1-2 اين دستورالعمل) باشد.

1-2-2- در صورت لزوم جهت اخذ رواديد، صدور گواهي نامه به زبان انگليسي بلامانع خواهد بود.

2-2-2- صدور حواله هاي بانكي به امضاي بالاترين مقام  مسئول و يا نماينده وي و ذيحساب صرفاً جهت پرداختهاي سه ماهه بوده و پرداخت هزينه هاي سه ماهه هاي بعدي موكول به دريافت گزارش پيشرفت كار دوره و تأييد كميته مي باشد.

ماده 3: استفاده كننده از دوره موظف مي باشد در بازگشت نسبت به ارائه دستاوردهاي خود در عرصه مورد مطالعه به صورت تهيه و ارائه گزارش كامل به صورت مكتوب و يا لوح فشرده جهت درج در كتابخانه، ارائه سخنراني حداقل در یکی از مجامع علمي داخل كشور به ويژه دوره هاي آموزشي مداوم / باز آموزي و غيره، ارائه سخنراني در همايش اعضاء هيئت علمي و دانشجويان دانشگاه محل خدمت اقدام نموده و تسويه حساب با استفاده كننده موكول به انجام آن خواهد بود.

ماده 4: مسئوليت حسن اجراي اين دستورالعمل به عهده رئيس دانشگاه / دانشكده / موسسه تحقيقات علوم پزشكي و سازمان ذيربط و مسئوليت نظارت بر آن به عهده معاون آموزشي و امور دانشگاهي وزارت متبوع مي باشد.

نكته : با توجه به تفويض اختيار وزارت متبوع به دانشگاهها در خصوص درخواستهاي فرصت مطالعاتي واز سويي عدم اختصاص سهميه ارزي يارانه اي جهت استفاده متقا ضيان در طول دوره ،كليه مواد و تبصره هاي مربوط به مقرري ارزي در آيين نامه فوق بلااعتبار خواهد بود. ساير موارد آيين نامه همچنان به قوت خود باقي است.

كميته فرصت مطالعاتي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان جايگزين مقرري ارزي به منظور حمايت مالي اعضاي هيت علمي جهت استفاده از فرصت مطالعاتي ،پرداخت حقوق و مزايا بطور كامل و تمام وقتي آنانرا در جلسه مورخ 2/5/86 هئت امناي دانشگاه پيشنهاد وبه تصويب رساند.

 

 


 

 

آئين نامه شركت در همايشهاي علمي خارج از كشور

مقدمه: به منظور گسترش تبادلات علمي بين المللي و افزايش توان پژوهشي و آموزشي اعضاي هيإت علمي و محققين دانشگاه و مراكز تحقيقاتي متقاضيان واجد شرايط اين آئين نامه مي توانند با استفاده از تسهيلات مقرر در همايش هاي علمي بين المللي (كه در اين آئين نامه « همايش » ناميده مي شود) شركت نمايد.

ماده1- اعضاي  هيئت علمي  رسمي شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني ،دانشجويان  دوره دكتري تخصصي (PhD ) و دستياران تخصصي و فوق تخصصي و نيز دانشجويان فعال كميته هاي پژوهشي دانشجويي  ( به تشخيص شوراي پژوهشي دانشگاه) در صورت احراز شرايط مر بوطه و با رعايت مقررات مندرج در اين آيين نامه مي توانند در همايش هاي علمي خارج از كشور شركت نمايند.

ماده 2-  شرايط و چگونگي شركت در همايش:

1-2- مد ت زمان شركت حداكثر ده روز خواهد بود.

2-2- متقاضي مي بايست آشنايي كافي به زبان همايش علمي بنا به تشخيص دانشگاه داشته باشد.

3-2- موضوع همايش مي بايست بنا به تشخيص دانشگاه با مسئوليت فعاليت ياتخصص متقاضي مرتبط باشد.

4-2- امور مربوط به بانك, صدور بليط و گذر نامه با امضاي رئيس دانشگاه.

5-2- افرادي كه بنا به تعهدات خدمتي ممنوعيت خروج از كشور دارند، بايستي مدارك تكميل شده را جهت كسب مجوز از اداره كذرنامه به حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال دارند.ودر خصوص سپردن تعهدات با وثيقه ياغيره مطابق ضوابط اقدام نمايند.

6-2- در مورد اعضاء غير هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني و ساير متخصصين در صورت احراز شرايط و وجود اعتبار، از طريق وزارت متبوع و بر اساس مقررات اقدام خواهد شد.

 

ماده3- تعداد دفعات مجاز شركت در همايش:

1-3- اعضا هيئت علمي فقط يكباردرسال

2-3- اعضاي هيئت هاي ممتحنه وارزشيابي (بورد) حداكثر دو باردرسال

3-3- اعضا هيئت علمي و محققيني كه موفق به اخذ جايزه جشنواه رازي يا خوارزمي گرديده اند و نيز اساتيد نمونه كه هر ساله توسط وزارت متبوع انتخاب و معرفي ميگردند، از تاريخ اجرا سه سال متوالي دو بار در سال (با احتساب حق يكبار در سال شركت در همايش هاي خارج از كشور

4-3- اعضا هيات علمي بازنشسته فقط هردوسال يكبار

5-3- محققين غيرعضوهيئت علمي شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني در صورت وجود اعتبار و تهيه و ارائه مقاله تحقيقاتي مصوب هر سه سال يك بار و درصورت اخذ جايزه جشنواره هاي رازي ياخوارزمي يكبار در سال تا دو سال متوالي.

1-5-3- مقاله تحقيقاتي محققين غير عضو هيئت علمي در شوراي پژوهشي دانشگاه بررسي و در صورت تصويب اقدامات بعدي صورت خواهد گرفت .

6-3- دانشجویان دوره دكتري تخصصي(PhD) و دستياران تخصصي و فوق تخصصي و نيز دانشجويان فعال كميته هاي پژوهشي دانشجويي (به تشخيص شوراي پژوهشي دانشگاه)با مقاله تحقيقاتي مصوب و به شرط احراز ساير شرايط مربوطه در اين آيين نامه در طول دوره تحصيل خود درصورت وجود اعتبار فقط يك بار ميتواند با استفاده از تسهيلات مندرج دراين آيين نامه درهمايش شركت نمايند.

1-6-3- دانشجويان دوره دكتري تخصصي(PhD) و دستياران تخصصي و فوق تخصصي تا سقف 5 درصد تعداد دانشجويان مي توانند درهمايشها شركت نمايند (اعشار كمتر از يك روي عدد يك گرد ميشود اعشار مربوط به اعداد بيشتر از يك براي كمتر از  5/. ، عدد كوچكتر وبراي 5/. وبالاتر، عدد بزرگتر منظور گردد.

2-6-3- هر سال يك نفر از دانشجويان فعال كميته پژوهشي دانشجويي هر دانشگاه (به تشخيص شوراي پژوهشي دانشگاه) مي تواند در همايش با ارائه مقاله  شركت نمايد.

ماده 4- مراحل اجرائي شركت در همايش:

1-4- متقاضي مي بايست درخواست خود را به انضمام مدارك مورد اشاره (فرم ثبت نام و بروشور همايش، پذيرش مقاله، چكيده مقاله، معرفي نامه دانشكده مربوطه) جهت طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه به گروه روابط بين الملل، بين دانشگاهي و سمينارهاي معاونت پژوهشي دانشگاه تسليم نمايد.

1-1-4- مقاله مورد نظر، مي بايست از نظر علمي و متدولوژي تحقيق به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه برسد.

2-4- حق ثبت نام اعضاي هيئت علمي از سهميه ارزي ساليانه متقاضيان كسر خواهد شد مشروط بر آنكه حداكثر از ميزان سقف سهميه ارزي هر عضو هيأت علمي در سال تجاوز ننمايد.

3-4- ارسال هزينه ثبت نام قبل از سفر، براي شركت در همايش با تاييد دانشگاه مربوطه امكان پذير است.

4-4- تأمين کمک هزينه بليط (به ريال) طبق ضوابط مصوب هئيت وزيران تاسقف( 5000000 ریال) مي باشد.

ماده 5-لازم است گزارش علمي سفر(بازخورد شركت در همايش)، حداكثر دو ماه پس از مراجعت بر اساس فرم پيوست از طريق معاونت پژوهشي دانشگاه به معاونت تحقيقات فنآوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارسال گردد.

1-5- حوزه معاونت تحقيقات و فنآوري وزارت متبوع، طي بولتني، گزارشات علمي سفرها را جهت استفاده ساير اعضاء هيأت علمي و محققين منتشر خواهد نمود.

ماده 6- چنانچه متقاضي به هر دليلي موفق به شركت در همايش نگردد مي بايست نسبت به استرداد ارز دريافتي اقدام نمايد.

ماده 7- ميزان ارز متعلقه روزانه بر مبناي مصوبات مربوطه تعيين مي گردد كه شامل هزينه اقامت، غذا و ساير مخارج روزانه مي باشد.

ماده 8- مسئوليت حسن اجراي اين آئين نامه بعهده معاونت پژوهشي دانشگاه بوده و مي بايست گزارش سالانه عملكرد خود را به معاونت تحقيقات فنآوري وزارت متبوع ارسال نمايند.

اين آئين نامه در 8 ماده و 23 بند در تاريخ 14/10/1380 به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده از تاريخ ياد شده لازم الاجرا بوده و آئين نامه  و همچنين دستورالعمل هاي صادره قبلي لغو و بدون اعتبار اعلام مي گردد.

توجه: متقاضیان بایستی فرم درخواست و مدارک لازم را در زمانی مناسب به گروه روابط بین الملل ارائه نمایند بطوری که فرصت کافی برای بررسی و طرح در شورای پژوهشی و انجام سایر مراحل اداری باشد.

 

 


 

 

مصوبات شورای پژوهشي دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در مورد پرداختهاي همایشهای خارجی:

 الف- شرکت در همایشهای خارجی:1- بابت هزینه های روزانه و اقامت : روزی -/000/500/1 ریال

     مبنای محاسبه: تعداد روزهای همایش مطابق بروشور+ یک روز بین راهی برای کشورهای همسایه- دوروز برای کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی - سه روز برای  کشورهای قاره های آمریکا و اقیانوسیه.

 2- هزینه ثبت نام: هزینه ثبت نام تا سقف000/000/7 ریال - کارمزد و هزینه حواله بعهده متقاضی است . -  هزینه ثبت نام شامل Reception، تور، هزینه اقامت و غیره نمی گردد.

3-   هزینه بلیط رفت وبرگشت در مسیر مقصد: تاسقف  -/000/000/8 ریال  مطابق روال قبل، بعلاوه هزینه بلیط رفت و برگشت تهران به زاهدان برای سفرهایی که از تهران انجام می شود. چنانچه همان مقاله در مجلات ISI چاپ شود، در یک همایش بعدی کل هزینه بلیط پرداخت می شود.

4- مصوبه قبلی شورای پژوهشی مبنی بر اینکه مقالات اعضای هیئت علمی مورد درخواست برای ارائه درهمایشهای خارجی تنها به شرط اخذ شدن از طرحهای مصوب و پایان نامه ها مورد حمایت مالی قرار می گرفت، لغو می گردد. کلیه مقالات تحقیقی اعم از مقالات اخذ شده از منابع مصوب و غیر مصوب پس از بررسی های اولیه، در شورای پژوهشی دانشگاه بررسی و تصمیم گیری می شود.

5-  در صورتی که هرداوطلب 2 بار باحمایت مالی دانشگاه در همایشهای خارجی شرکت و مقاله ارائه نماید، در صورتی با درخواست بعدی وی موافقت می شود که به ازای هر دو بار شرکت­حداقل یک مقاله (از مقالات ارائه شده یا غیر از آنها) در یکی از نشریات معتبر خارجی یا داخلی به چاپ رسانده و نسخه ای از مقاله را هنگام درخواست بعدی به معاونت پژوهشی ارائه نماید.

6- مصوبات قبلی شورای پژوهشی در خصوص شرکت در همایشهای خارجی و داخلی به قوت خود باقی است.

 7- پرداخت یارانه جهت شرکت دردوره ها (courses) و یا کارگاههای آموزشی و همچنین پیش جلسات همایشها از محل اعتبارات موضوع این دستورالعمل مجوز قانونی نداشته و فقط محققینی که جهت ارائه مقاله شفاهی و پوستر پذیرفته شده اند (صرفا" هر مقاله یک نفر) می توانند با رعایت آئین نامه های مربوطه از این تسهیلات بهره مند گردند.

الف - پرداخت هزینه های متعلقه جهت شركت و ارائه مقاله در همايشهاي خارج از كشور مشروط به موارد ذيل مي باشد:

1- تکمیل و ارائه فرم مشخصات مقاله (قابل دریافت از دفتر سمینارها) و ارائه به همراه سایر مدارک

2- ارائه خلاصه مقاله که در كتاب خلاصه مقالات همایش چاپ شده باشد.

تبصره: نام كامل و صحيح دانشگاه علوم پزشكي زاهدان (Zahedan University of Medical Sciences) و آدرس آن در كتاب خلاصه مقالات و در ذيل نام نويسنده درج شده باشد. در صورتي كه نام دانشگاه قيد نشده و يا با هر عبارت ديگري غير از نام فوق ذكر شده باشد مشمول حمايت مالي نخواهد بود.

3- ارائه گواهي شركت و ارائه مقاله در همایش

4- ارائه لاشه بليط

5- ارائه گزارش سفر (فرم چهارصفحه اي) 

 ب- در صورتي كه ارائه دهنده مقاله يكي از همكاران طرح غير از مجري باشد، ‌لازم است نام وي قبلا" در پرسشنامه طرح  بعنوان همكار طرح ذكر شده باشد و دعوتنامه كنگره به نام او صادر شده باشد. همچنين نامه اي به امضاي مجري طرح دال بر موافقت ايشان ارائه گردد.

  ج- در خصوص پايان نامه ها، ‌چنانچه مقاله حاصل نتايج پايان نامه باشد، لازم است شماره پايان نامه و محل تصويب آن مشخص گردد.

  د- در مورد Case report لازم است محتواي تفصيلي آن جهت بررسي در شوراي پژوهشي دانشگاه تهيه و ارسال گردد و در صورت لزوم شخص در جلسه شوري حضور يابد.

  ر-چنانچه اعضای هئیت علمی در همایشی به عنوان سخنران مدعو دعوت گردند، علی القاعده هزینه سفر به عهده موسسه برگزار کننده همایش می باشد و دانشگاه هزینه ای پرداخت نخواهد کرد.

  ز- چنانچه فردی از اعضای هئیت علمی قصد شرکت در همایشی بدون ارائه مقاله داشته باشد، بایستی پس از درخواست و اخذ موافقت از واحد محل خدمت و دانشکده مربوطه، جهت صدور مأموریت بدون فوق العاده یا مرخصی از طریق معاونت آموزشی دانشگاه اقدام نماید. (بدیهی است هرگونه هزینه ای اعم از ثبت نام در همایش و مسافرت و اقامت به عهده متقاضی خواهد بود).

 

 


 

 

 

مصوبات شوراي پژوهشي دانشگاه درخصوص عضويت در انجمنها و خريد كتب خارجي

1- پرداخت حق عضويت در انجمنهاي علمي 70% حق عضويت تا سقف 000/000/3 ريال

2- جهت خريد كتب خارجي (ارزي)  70% قيمت كتاب تا سقف 000/000/4 ريال به متقاضي پرداخت ميشود مشروط به اينكه كتاب مورد درخواست جديد و آخرين ويرايش بوده و در كتابخانه هاي دانشگاه موجود نباشد .

3- این مصوبه از زمان تصویب لازم الاجراست.